تعداد بازدید: ۱۳
تاريخ انتشار: پنج‌شنبه،۱۱ مرداد ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۴:۵۹
در هفته دوم لیگ هجدهم چه تیم هایی به مصاف یکدیگر می روند؟ + برنامه کامل لیگ
ایران آنلاین / برنامه نیم فصل نخست لیگ برتر از هفته دوم به بعد به شرح زیر است: هفته دوم پنجشنبه (امشب):  نفت مسجدسلیمان - پارس جنوبی جم 20.30 استقلال  -ذوب‌آهن 20.45 پدیده مشهد  -استقلال خوزستان 20.45 سایپا  -پیکان 20.45 جمعه (فردا): نساجی مازندران  -تراکتورسازی تبریز 20:00 فولاد خوزستان - پرسپولیس 20.45 سپاهان - سپیدرود رشت 20.45 گسترش فولاد تبریز - صنعت‌نفت آبادان 20.45   هفته سوم سپیدرود رشت  -گسترش فولاد تبریز ذوب‌آهن - سایپا صنعت‌نفت آبادان  -پدیده مشهد فولاد خوزستان  -نفت مسجدسلیمان تراکتورسازی تبریز  -استقلال پرسپولیس  -استقلال خوزستان پارس جنوبی  -نساجی مازندران پیکان - سپاهان   هفته چهارم پدیده مشهد  -سپیدرود رشت گسترش فولاد تبریز  -پیکان سپاهان  -ذوب‌آهن سایپا - تراکتورسازی تبریز نفت مسجدسلیمان  -پرسپولیس استقلال  -پارس جنوبی استقلال خوزستان  -صنعت‌نفت آبادان نساجی مازندران - فولاد خوزستان   هفته پنجم سپیدرود رشت  -استقلال خوزستان ذوب‌آهن  -گسترش فولاد تبریز پیکان  -پدیده مشهد پارس جنوبی - سایپا نفت مسجدسلیمان  -نساجی مازندران تراکتورسازی تبریز  -سپاهان فولاد خوزستان  -استقلال پرسپولیس - صنعت‌نفت آبادان   هفته ششم صنعت‌نفت آبادان - سپیدرود رشت گسترش فولاد تبریز  -تراکتورسازی تبریز پدیده مشهد  -ذوب‌آهن سایپا - فولاد خوزستان استقلال - نفت مسجدسلیمان نساجی مازندران  -پرسپولیس سپاهان  -پارس جنوبی استقلال خوزستان - پیکان   هفته هفتم سپیدرود رشت  -پرسپولیس پارس جنوبی  -گسترش فولاد تبریز ذوب‌آهن - استقلال خوزستان تراکتورسازی تبریز  -پدیده مشهد نفت مسجدسلیمان  -سایپا استقلال  -نساجی مازندران فولاد خوزستان  -سپاهان پیکان - صنعت‌نفت آبادان   هفته هشتم سپیدرود رشت  -پیکان گسترش فولاد تبریز  -فولاد خوزستان صنعت‌نفت آبادان  -ذوب‌آهن پدیده مشهد  -پارس جنوبی سایپا  -نساجی مازندران سپاهان  -نفت مسجدسلیمان استقلال خوزستان  -تراکتورسازی تبریز پرسپولیس - استقلال   هفته نهم ذوب‌آهن - سپیدرود رشت نفت مسجدسلیمان  -گسترش فولاد تبریز فولاد خوزستان  -پدیده مشهد استقلال  -سایپا تراکتورسازی تبریز  -صنعت‌نفت آبادان پیکان - پرسپولیس پارس جنوبی  -استقلال خوزستان نساجی مازندران - سپاهان هفته دهم سپیدرود رشت  -تراکتورسازی تبریز گسترش فولاد تبریز -  نساجی مازندران پیکان - ذوب‌آهن پدیده مشهد - نفت مسجدسلیمان پرسپولیس - سایپا سپاهان - استقلال صنعت‌نفت آبادان -  پارس جنوبی استقلال خوزستان - فولاد خوزستان   هفته یازدهم ذوب‌آهن - پرسپولیس سایپا  -سپاهان نفت مسجدسلیمان  -استقلال خوزستان تراکتورسازی تبریز  -پیکان استقلال  -گسترش فولاد تبریز پارس جنوبی  -سپیدرود رشت نساجی مازندران  -پدیده مشهد فولاد خوزستان - صنعت‌نفت آبادان   هفته دوازدهم سپیدرود رشت - فولاد خوزستان گسترش فولاد تبریز - سایپا ذوب‌آهن  -تراکتورسازی تبریز پدیده مشهد  -استقلال پرسپولیس  -سپاهان صنعت‌نفت آبادان  -نفت مسجدسلیمان استقلال خوزستان  -نساجی مازندران پیکان - پارس جنوبی   هفته سیزدهم سایپا  -پدیده مشهد نفت مسجدسلیمان  -سپیدرود رشت تراکتورسازی تبریز  -پرسپولیس استقلال  -استقلال خوزستان پارس جنوبی - ذوب‌آهن سپاهان  -گسترش فولاد تبریز نساجی مازندران - صنعت‌نفت آبادان فولاد خوزستان - پیکان   هفته چهاردهم سپیدرود رشت  -نساجی مازندران ذوب‌آهن  -فولاد خوزستان پدیده مشهد  -سپاهان تراکتورسازی تبریز - پارس جنوبی پرسپولیس  -گسترش فولاد تبریز صنعت‌نفت آبادان  -استقلال استقلال خوزستان  -سایپا پیکان - نفت مسجدسلیمان   هفته پانزدهم گسترش فولاد تبریز  -پدیده مشهد سایپا  -صنعت‌نفت آبادان نفت مسجدسلیمان  -ذوب‌آهن استقلال  -سپیدرود رشت پارس جنوبی  -پرسپولیس سپاهان  -استقلال خوزستان نساجی مازندران  -پیکان فولاد خوزستان  -تراکتورسازی تبریز   هفته شانزدهم سایپا - سپیدرود رشت گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان نساجی مازندران - ذوب‌آهن پدیده مشهد - پرسپولیس نفت مسجدسلیمان - تراکتورسازی تبریز استقلال - پیکان فولاد خوزستان - پارس جنوبی سپاهان - صنعت‌نفت آبادان   هفته هفدهم سپیدرود رشت - سپاهان صنعت‌نفت آبادان - گسترش فولاد تبریز ذوب‌آهن - استقلال استقلال خوزستان - پدیده مشهد پیکان - سایپا پارس جنوبی - نفت مسجدسلیمان تراکتورسازی تبریز - نساجی مازندران پرسپولیس - فولاد خوزستان   هفته هجدهم گسترش فولاد تبریز - سپیدرود رشت سایپا - ذوب‌آهن پدیده مشهد - صنعت‌نفت آبادان نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان استقلال - تراکتورسازی تبریز استقلال خوزستان - پرسپولیس نساجی مازندران - پارس جنوبی سپاهان - پیکان   هفته نوزدهم سپیدرود رشت - پدیده مشهد پیکان - گسترش فولاد تبریز ذوب‌آهن - سپاهان تراکتورسازی تبریز - سایپا پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان پارس جنوبی - استقلال صنعت‌نفت آبادان - استقلال خوزستان فولاد خوزستان - نساجی مازندران   هفته بیستم استقلال خوزستان - سپیدرود رشت گسترش فولاد تبریز - ذوب‌آهن پدیده مشهد - پیکان سایپا - پارس جنوبی نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان سپاهان - تراکتورسازی تبریز استقلال - فولاد خوزستان صنعت‌نفت آبادان - پرسپولیس   هفته بیست‌ و یکم سپیدرود رشت - صنعت‌نفت آبادان تراکتورسازی تبریز - گسترش فولاد تبریز ذوب‌آهن - پدیده مشهد فولاد خوزستان - سایپا نفت مسجدسلیمان - استقلال پرسپولیس - نساجی مازندران پارس جنوبی - سپاهان پیکان - استقلال خوزستان   هفته بیست‌ و دوم پرسپولیس - سپیدرود رشت گسترش فولاد تبریز - پارس جنوبی استقلال خوزستان - ذوب‌آهن پدیده مشهد - تراکتورسازی تبریز سایپا - نفت مسجدسلیمان نساجی مازندران - استقلال سپاهان - فولاد خوزستان صنعت‌نفت آبادان - استقلال خوزستان   هفته بیست‌و سوم پیکان - سپیدرود رشت فولاد خوزستان - گسترش فولاد تبریز ذوب‌آهن - صنعت‌نفت آبادان پارس جنوبی - پدیده مشهد نساجی مازندران - سایپا نفت مسجدسلیمان - سپاهان تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان استقلال - پرسپولیس   هفته بیست‌ و چهارم سپیدرود رشت - ذوب‌آهن گسترش فولاد تبریز - نفت مسجدسلیمان پدیده مشهد - فولاد خوزستان سایپا - استقلال صنعت‌نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز پرسپولیس - پیکان استقلال خوزستان - پارس جنوبی سپاهان - نساجی مازندران   هفته بیست‌ و پنجم تراکتورسازی تبریز - سپیدرود رشت نساجی مازندران - گسترش فولاد تبریز ذوب‌آهن - پیکان نفت مسجدسلیمان - پدیده مشهد سایپا - پرسپولیس استقلال - سپاهان پارس جنوبی - صنعت‌نفت آبادان فولاد خوزستان - استقلال خوزستان   هفته بیست‌ و ششم پرسپولیس - ذوب‌آهن سپاهان - سایپا استقلال خوزستان - نفت مسجدسلیمان پیکان - تراکتورسازی تبریز گسترش فولاد تبریز - استقلال سپیدرود رشت - پارس جنوبی پدیده مشهد - نساجی مازندران صنعت‌نفت آبادان - فولاد خوزستان   هفته بیست‌ و هفتم فولاد خوزستان - سپیدرود رشت سایپا - گسترش فولاد تبریز تراکتورسازی تبریز - ذوب‌آهن استقلال - پدیده مشهد سپاهان - پرسپولیس نفت مسجدسلیمان - صنعت‌نفت آبادان نساجی مازندران - استقلال خورستان پارس جنوبی - پیکان   هفته بیست‌ و هشتم پدیده مشهد - سایپا سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز استقلال خوزستان - استقلال ذوب‌آهن - پارس جنوبی گسترش فولاد تبریز - سپاهان صنعت‌نفت آبادان - نساجی مازندران پیکان - فولاد خوزستان   هفته بیست‌ و نهم نساجی مازندران - سپیدرود رشت فولاد خوزستان - ذوب‌آهن سپاهان - پدیده مشهد پارس جنوبی - تراکتورسازی تبریز گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس استقلال - صنعت‌نفت آبادان سایپا - استقلال خوزستان نفت مسجدسلیمان-  پیکان   هفته سی‌ام پدیده مشهد - گسترش فولاد تبریز صنعت‌نفت آبادان - سایپا ذوب‌آهن - نفت مسجدسلیمان سپیدرود رشت - استقلال پرسپولیس - پارس جنوبی استقلال خوزستان - سپاهان پیکان - نساجی مازندران تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان در برنامه‌ ارائه شده در مراسم قرعه‌کشی، تیم‌های میزبان و مهمان با هم مغایرت داشتند که سازمان لیگ با انتشار برنامه زیر، ترتیب درست تیم‌های میزبان و مهمان را مشخص کرد.
    کلمات کلیدی لیگ هجدهم

کد خبر: 1223132  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شبکه ایران
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای ورزشي

شیرجه مرگ یک فوتبالیست هموطن سلام  ۱۳ دقیقه پیش

پس از درگذشت این فوتبالیست حتی اعلام شد که وی سابقه ناراحتی قلبی هم دارد و پزشکان پیش از این او را از فوتبال بازی کردن منع کرده بودند. اما دلیل اصلی فوت او چیز دیگری است. بر اساس گزارش وب سایت نود، مدیرعامل آتش نشانی بندرعباس گفت: «این حادثه ساعت یازده امروز به آتش نشانی اطلاع داده شد که چهار غواص...

شکست خانگی یوپن در حضور 90 دقیقه‌ای پورعلی گنجی خبرگزاری فارس  ۲۸ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه هفته هشتم رقابت‌های لیگ بلژیک یوپن میزبان اوستنده بود و این بازی را با نتیجه دو بر یک واگذار کرد. در این بازی مرتضی پورعلی گنجی 90 دقیقه در ترکیب یوپن حضور داشت و در وقت‌های تلف شده کارت زرد دریافت کرد. یوپن با این باخت با 7 امتیاز در رده دوازدهم قرار دارد.

600 حضور روی نیمکت مربیگری برای کلوپ+آمار خبرگزاری فارس  ۲۹ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری فارس، لیورپول تحت هدایت کلوپ ششصدمین روز مربیگری خود را در دوران باشگاهی سپری کرد. مربی آلمانی در 600 حضور به عنوان مربی 296 برد، 158 مساوی و 146 باخت را تجربه کرده است.  

طوفان طارمی موجب عدم شکست الغرافه نشد ایلنا  ۱ ساعت پیش

طوفان طارمی موجب عدم شکست الغرافه نشدبه گزارش ایلنا، در این بازی که در ورزشگاه 'عبدالله بن خلیفه' و در چارچوب هفته ششم لیگ ستارگان قطر برگزار شد، تیم الدحیل با نتیجه 4 بر 2 الغرافه را شکست داد. گل های الغرافه را ولادیمیر وایس در دقیقه 16 و مهدی طارمی در دقیقه 51 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساندند. طارمی همچنین یک پنالتی نیز...

کریمی: نمی‌دانستیم در این زمین چه کار کنیم/ شرمنده هواداران استقلال هستیم ایلنا  ۱ ساعت پیش

کریمی: نمی‌دانستیم در این زمین چه کار کنیم/ شرمنده هواداران استقلال هستیمبه گزارش ایلنا، علی کریمی بعد از بازی با نساجی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانطور که دیدید نساجی به دفاع رفته بود و با این زمین در لیگ برتر نمی‌شود بازی کرد. وی افزود: کیفیت چمن اصلا خوب نبود و ما نمی‌دانستیم در این زمین چه کار کنیم. آنها هم با لایه‌های دفاعی در زمین بازی می‌کردند. کریمی...

لیگ قطر؛ پیروزی الدحیل مقابل الغرافه در شب درخشش طارمی نود  ۱ ساعت پیش

لیگ قطر؛ پیروزی الدحیل مقابل الغرافه در شب درخشش طارمی در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - الدحیل در دیدار مقابل الغرافه در شبی که مهدی طارمی موفق به گلزنی شد به پیروزی رسید.به گزارش وبسایت نود، از هفته ششم رقابت‌های لیگ ستارگان قطر الدحیل میزبان الغرافه بود و به پیروزی 4 بر 2 رسید.در این دیدار مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی...

سعید فتاحی: تماشاگران نساجی می‌توانند برای کشور الگو باشند/ دوست داشتیم در نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان... تسنیم  ۱ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار خبرگزاری تسنیم از قائم‌شهر، سعید فتاحی در حاشیه دیدار تیم‌های نساجی مازندران و استقلال، در مورد درخواست باشگاه پرسپولیس مبنی بر تغییر زمان دیدار این تیم مقابل استقلال اظهار داشت: درخواستی از باشگاه پرسپولیس به ما نرسیده است. ما با مسئولان این باشگاه صحبت و دیدارهای بعدی آنها...

کریمی: شرمنده هواداران استقلال هستیم و از دربی بردهایمان را شروع می‌کنیم نود  ۱ ساعت پیش

کریمی: شرمنده هواداران استقلال هستیم و از دربی بردهایمان را شروع می‌کنیم در جشنواره استثنوایی پول پارو کن ( کلیک کنید )وبسایت رسمی برنامه نود - هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: در زمین ورزشگاه وطنی اصلا نمی‌شد فوتبال بازی کرد.به گزارش وبسایت نود، علی کریمی بعد از بازی با نساجی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همانطور که دیدید نساجی به دفاع رفته بود و با این زمین در لیگ برتر نمی‌شود...

گزارش خبرنگار اعزامی تسنیم از بلغارستان| آمریکا بر بلغارستان غلبه کرد/ یانکی‌ها بدون شکست پیش... تسنیم  ۱ ساعت پیش

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری تسنیم از بلغارستان، تیم ملی والیبال آمریکا در مرحله دوم مسابقات قهرمانی جهان با پیروزی 3 بر صفر مقابل بلغارستان به دومین برد خود دست پیدا کرد و همچنان شکست‌ناپذیر باقی ماند.بازیکنان آمریکا در سه ست متوالی این بازی با نتایج 25 بر 20، 25 بر 20 و 25 بر 18 مقابل میزبان...

ذوب‌آهن دوباره اوج خواهد گرفت/ در گلزنی ضعف داریم خبرگزاری برنا  ۱ ساعت پیش

ذوب‌آهن دوباره اوج خواهد گرفت/ در گلزنی ضعف داریم به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، امید نمازی امشب پس از شکست تیمش در برابر استقلال خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: به خوبی روی ایجاد موقعیت در بازی کار کردیم ولی متأسفانه گلزن نداریم. باید گلزن خوبی داشته باشیم تا بتوانیم در هر بازی یا دو بازی یک گل بزنیم.  وی افزود:...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده