تعداد بازدید: ۱۷
تاريخ انتشار: چهارشنبه،۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت انتشار: ۱۶:۵۷
دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ‏ای قوه قضاییه ابلاغ شد
به گزارش مرور نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ ای قوه قضاییه به شرح ذیل است: دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه‌ ای قوه قضاییه فصل اول: کلیات ماده1ـ به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاست‌ها، انسجام در برنامه‌های کلان اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه و با هدف ارتقاء فرهنگ حقوقی قضایی، گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی، اطلاع رسانی شفاف سیاست‌ها، برنامه ها و عملکرد قوه قضائیه و در اجرای برنامه های توسعه قضایی، « دستورالعمل  اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ‌ای قوه قضائیه » به شرح مواد آتی است.
ماده2ـ تعاریف: الف ـ  نظام ارتباطات و اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه: مجموعه‌ای از فرآیندهای تعیین خط مشی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، فراهم‌آوری، پردازش و نشر اطلاعات، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل، ارتباط هدفمند با رسانه ‌ها و سنجش اثربخشی این ارتباط است که در این دستورالعمل به اختصار، "نظام اطلاع رسانی" نامیده می‌شود.
ب ـ  موضوعات اطلاع‌رسانی: سیاست‌ها و برنامه‌های قوه‌قضائیه، عملکرد قوه‌قضائیه، اخبار قضایی، پاسخ‌ها و مواضع رسمی قوه‌ قضائیه در قبال موضوعات داخلی و بین‌المللی، اطلاعات پایه و عمومی، حقوقی و قضایی. پ ـ اطلاع‌رسانی ویژه: ارائه و نشر اطلاعات و اخبار پرونده‌ها یا موضوعات ملی حساس و مهمی که ممکن است بازتاب بین المللی یا انعکاس وسیع داخلی داشته باشد.
    فصل دوم: ارکان نظام اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه ماده3ـ ارکان نظام اطلاع‌ رسانی قوه‌قضائیه به شرح زیر است: الف- شورای عالی اطلاع رسانی؛ ب- کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی؛ پ ـ سخنگوی قوه قضاییه؛ ت- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی؛ ث- مرکز رسانه. ماده 4ـ شورای عالی اطلاع‌رسانی قوه‌ قضائیه مرکب از اعضای زیر است:     1 ـ رییس قوه قضائیه(رییس شورای عالی(؛ 2 ـ معاون اول قوه قضائیه (نایب رییس(؛ 3 ـ دادستان کل کشور؛ 4 ـ سخنگوی قوه قضائیه؛ 5 ـ رییس حوزه ریاست؛ 6 ـ معاون راهبردی؛ 7 ـ‌ معاون فرهنگی؛ 8 ـ‌ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛ 9 ـ‌ معاون منابع انسانی؛ 10 ـ‌ دبیر ستاد حقوق بشر؛ 11 ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور؛ 12 ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات؛ 13 ـ رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ 14 ـ رییس مرکز رسانه (دبیر شورا)؛ 15 ـ‌ دادستان عمومی و انقلاب تهران.
تبصره1ـ رییس قوه قضاییه، ریاست جلسات شورای عالی اطلاع رسانی را به عهده خواهد داشت و در غیاب وی، ریاست جلسه به عهده معاون اول رییس قوه قضاییه خواهد بود. تبصره2ـ دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، مسؤولیت ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات این شورا را به عهده دارد. تبصره3ـ جلسات شورای عالی اطلاع‌رسانی هر سه ماه یکبار تشکیل می‌شود.
در موارد ویژه و ضروری، جلسه فوق العاده حسب نظر رییس قوه قضائیه تشکیل می گردد. تبصره 4- دبیر شورای عالی اطلاع رسانی موظف است علاوه بر گزارش های نوبه ای و ویژه، هر سه ماه، گزارش جامعی از اقدامات دبیرخانه تهیه و به رییس قوه قضائیه ارائه نماید. تبصره 5 ـ  حسب  مورد به تشخیص رییس شــورای اطلاع رســانی از نماینــدگان مراجــع اداری یا قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دستور جلسه دعوت به عمل می آید.
ماده 5-  وظایف شورای عالی اطلاع رسانی عبارت است از: الف- تصویب راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌ های کلان حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات و تعیین شاخص های اصلی آن؛ ب- دریافت گزارش های دوره ای دبیر شورا  و کمیته دائمی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و کمیته دائمی؛ پ ـ تعیین خط مشی و راهبردهای لازم جهت ‌اتخاذ تدابیر لازم در نظام اطلاع رسانی از طریق اعمال هماهنگی و همکاری دبیرخانه شورای امنیت ملی، سازمان صدا و سیما، دستگاه های کاشف و ضابطان قضایی، جامعه موثر رسانه ای و سایر مراجع ذیربط.
    ماده6- شـــورای عالی اطلاع رســانی دارای یک دبیرخانه بوده و اداره آن به عهده رییس مرکز رسانه قوه قضاییه می‌باشد که وظایف و اختیارات آن عبارتند از: الف- دعوت از اعضا و تشکیل و زمانبندی جلسات شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ ب- تنظیم و پیشنهاد دستور جلسات شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ پ- انجام کلیه امور مربوط به تنظیم و تشکیل جلسات، تهیه صورت مذاکرات و ابلاغ مصوبات شورای عالی اطلاع رسانی؛ ت- تنظیم گزارش های دوره ای  و موردی از عملکرد شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی وحسب مورد تقدیم به ریاست شورا یا کمیته دائمی؛ ث- جمع آوری و تهیه اطلاعات و گزارش های مورد نیاز شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی و حسب مورد ارائه به هر یک از آنها     ؛ ج- ثبت و نگهداری کلیه سوابق و اسناد شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ چ- دریافت پیشنهاد ها و دیدگاه های خبری و رسانه ای مقامات قضایی و سایر مسئولان حاکمیتی و انعکاس آنها حسب مورد به شورای عالی اطلاع رسانی و کمیته دائمی؛ ح- نظارت و ارزیابی عملکرد شوراهای اطلاع رسانی استانی؛ خ- نظارت بر وضعیت تشکیل، موضوع جلسات،‌ حسن اجرای مصوبات و تقدیم همه ماهه گزارش آن به ریاست شورا.
تبصره - تشکیل جلسات فوق العاده در شرایط ویژه و ضروری حسب دستور رییس قوه قضائیه صورت می گیرد.   ماده 7- اعضای کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی عبارتند از: 1 ـ معاون اول قوه قضائیه؛ 2 ـ سخنگوی قوه قضائیه؛ 3 ـ رییس حوزه ریاست؛ 4 ـ معاون فرهنگی؛ 5 ـ رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور؛ 6 - رییس مرکز حفاظت و اطلاعات؛ 7 - رییس مرکز رسانه ( دبیر کمیته )؛ 8 - مدیر کل روابط عمومی و تشریفات.
تبصره 1- ریاست کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی با معاون اول قوه قضائیه است. تبصره2- حسب  مورد از نمایندگان مراجع اداری یا قضایی قوه قضائیه در ارتباط با دستور جلسه دعوت به عمل می آید. تبصره 3- رییس مرکز رسانه، دبیر این کمیته  بوده و جلسات آن، هر پانزده روز یکبار تشکیل می شود. تبصره 4 ـ این امر مانع از تشکیل جلسات ویژه کمیته دائمی، به تشخیص رییس کمیته به صورت فوق العاده نیست.
    ماده8-  کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی زیر نظر شورای عالی اطلاع رسانی فعالیت می کند و دارای وظایف و اختیارات به شرح ذیل است: الف- تعیین ضرورت ها، اولویت ها، فوریت ها، حجم،گستره و کیفیت اطلاع رسانی در موضوعات مهم؛ ب- تعیین نوع و شیوه رفتار رسانه‌ای در مواجهه با موضوعات اطلاع رسانی جاری، اخبار، انتقادات، مطالبات و شایعات از قبیل صدور بیانیه، برگزاری نشست خبری، تعیین مقام رسمی برای مصاحبه با رسانه یا رسانه‌های مشخص و یا تدوین و نشر بسته مدون رسانه‌ای مشتمل بر محتوای مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی، مجازی و یا تلفیقی از آنها؛ تبصره- در موارد فوری با پیشنهاد معاون اول و تایید رییس قوه قضائیه اقدام می شود.
پ - بررسی و پیشنهاد سیاست ها، طرح، برنامه و بودجه سالیانه ساختار نظام اطلاع رسانی قوه قضاییه و تقدیم آن به شورای عالی اطلاع رسانی برای تایید نهایی؛ ت- تصویب برنامه های لازم به منظور آموزش حقوقی و قضایی عموم جامعه از طریق رسانه؛ ث - سازماندهی و تعیین محدوده وظایف و اختیارات و نظارت بر دفاتر استانی مرکز رسانه؛ ج ـ تصمیم گیری در مورد اطلاع رسانی ویژه.
    ماده 9- به منظور هماهنگی و انسجام‌بخشی به اطلاع‌رسانی قضایی استان‌ها، شورای اطلاع‌رسانی به شرح مواد آتی تشکیل می شود. ماده 10 ـ به منظور هماهنگی و انسجام بخشی به اطلاع رسانی قضایی استان ها، در هر استان شورای اطلاع رسانی استانی تشکیل می شود. شورای مذکور به ریاست رییس کل دادگستری و باعضویت اعضای شورای قضایی استان تشکیل می‌شود.
مدیر روابط عمومی دادگستری، دبیر شورا و رییس دفتر استانی مرکز رسانه است. تبصره 1- جلسات شورای اطلاع‌رسانی استانی هر پانزده روز یکبار تشکیل و مصوبات آن حداکثر ظرف مدت یک روز به دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود. در موارد ویژه و ضروری، جلسه فوق‌العاده حسب نظر رییس کل دادگستری استان تشکیل می‌گردد.
تبصره 2- نحوه اداره جلسات شورای اطلاع‌رسانی استانی به موجب شیوه‌نامه ای است که به تصویب شورای عالی اطلاع‌رسانی خواهد رسید. تبصره 3- دبیر شورای اطلاع‌رسانی استانی، رابط این شورا و مسئول هماهنگ‌سازی تصمیمات و مصوبات آن با مصوبات شورای عالی اطلاع‌رسانی بوده، علاوه بر ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی و استانی از واحدهای دادگستری استان، می‌تواند با هماهنگی رییس شورای اطلاع‌رسانی استانی و به منظور کیفیت بخشی به اجرای مصوبات مذکور با هریک از  واحدهای فوق، جلسات توجیهی برگزار نماید.
تبصره 4- دبیر شورای اطلاع‌رسانی استانی موظف است علاوه بر گزارش‌های نوبه‌ای و ویژه‌، هر ماه، گزارش جامعی از اقدامات شورا تهیه و ضمن ارائه به رییس کل دادگستری استان، رونوشتی از آن را به دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی ارسال نماید. ماده11 ـ شورای اطلاع رسانی استانی تحت نظارت کمیته دائمی شورای عالی اطلاع رسانی است و رییس آن سخنگوی شورا است.
ماده 12 ـ وظایف شورای اطلاع رسانی استانی به شرح ذیل می‌باشد:   الف ـ پیگیری اجرای سیاستهای ابلاغی از سوی شورای عالی اطلاع رسانی؛ ب ـ رصد موضوعات اطلاع رسانی استان و پیش بینی نحوه مواجهه با آنها؛ پ - تصویب طرح‌ها، برنامه‌ها، بخشنامه‌ها و بودجه سالیانه اطلاع‌رسانی دادگستری استان؛ ت- سطح بندی اخبار قضایی استان با تفکیک رویدادهای منحصر به گستره استانی از موضوعات مستعد بازتاب ملی یا بین‌المللی؛ ث- برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده از ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی استان؛ ج -نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای استانی؛ چ ـ نظارت بر کمیته دائمی استان از طریق دریافت و بررسی گزارش‌های دوره‌ای دبیر شورا و کمیته مزبور؛ ح ـ‌ هماهنگی با مرکز رسانه و شورای عالی اطلاع رسانی در مسائل مهم و تاثیرگذار ملی.
تبصره- نسبت به موضوعات، پرونده‌ها و آرایی که مستعد بازتاب ملی یا بین‌المللی باشد، هرگونه  اطلاع رسانی رسانه‌ ای از قبیل مصاحبه، اعلام نظر، صدور اطلاعیه و انتشار خبر، مستلزم اخذ مجوز به موجب درخواست کتبی دبیر شورای استانی از دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی است  دبیر شورای عالی موظف است درخواست واصله را در اولین جلسه کمیته دائمی مطرح و یا در صورت فوریت، با اخذ نظر رییس کمیته، نسبت به آن تصمیم‌گیری نموده، نتیجه را کتبا به دبیر شورای استانی ابلاغ نماید.
  ماده 13 ـ کمیته دائمی استانی تحت نظارت شورای اطلاع رسانی استانی است و به ریاست رییس کل دادگستری استان و با عضویت اعضای زیر تشکیل می شود: 1 ـ‌ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان؛ 2 ـ مدیرکل بازرسی استان؛ 3 ـ مدیر کل زندان‌های استان؛ 4 ـ رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛ 5 ـ رییس دفتر استانی مرکز رسانه.
تبصره 1- در صورت ضرورت، فوریت و در مواردی که دستور جلسه کمیته دائمی استانی با وظایف دیگر واحدها یا بخش های دادگستری استان و یا سایر دستگا‌هها مرتبط باشد، از بالاترین مقام ذیربط و یا بالاترین مقام استانی دستگاه مربوط برای شرکت در جلسه کمیته دعوت به عمل می‌آید. تبصره 2- رییس دفتر استانی مرکز رسانه، دبیر کمیته دائمی استانی است و رابط این کمیته و مسئول هماهنگی با مرکز رسانه قوه قضاییه می‌باشد.
تبصره 3- جلسات این کمیته به طور هفتگی تشکیل می‌شود و نحوه اداره آن به موجب شیوه‌ نامه داخلی است که به تصویب کمیته دائمی شورای عالی اطلاع‌رسانی خواهد رسید.   ماده 14- وظایف و اختیارات کمیته دائمی استانی به شرح ذیل است: الف- اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده 8 این دستورالعمل در محدوده استان؛ ب- بررسی و پیشنهاد بخشنامه، طرح، برنامه و بودجه سالیانه اطلاع‌رسانی دادگستری استان به شورای اطلاع رسانی استانی.
ماده 15 ـ هریک از سازمان ها و مراکز تابعه و مراجع قضایی از قبیل دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و ‌شورای حل اختلاف دارای یک کمیته دائمی متشکل از 5 عضو به انتخاب رییس سازمان، مرکز یا مرجع قضایی بوده و تحت نظارت شورای عالی اطلاع رسانی اقدام می کند. وظایف و اختیارات و نحوه هماهنگی با شوراهای اطلاع رسانی و کمیته های دائمی به موجب شیوه نامه‌ای که به تصویب رییس  قوه قضاییه می رسد.
  ماده 16- وظایف مرکز رسانه عبارت است از: الف- پایش بازخورد رسانه‌ای سیاست ها و اقدامات قضایی شامل جمع آوری اطلاعات نشر یافته در رسانه‌ های داخلی و خارجی، پردازش و ارائه تحلیل، حسب مورد به مسئولان قوه قضائیه؛ ب- اطلاع رسانی شامل انتشار اخبار و پیام ‌های رسانه‌ا ی واحدهای قوه قضاییه با هماهنگی و تأیید آنها از طریق ابزارهای ارتباطی.
این وظیفه نافی اطلاع رسانی دفاتر استانی در چارچوب های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و یا نظارت مرکز نمی باشد. پ- پیشنهاد پیوست رسانه ای برای اهداف، تصمیمات و اقدامات واحدهای قــوه قضاییــه و تعامــل و هم افزایی با این واحدها برای اجرای پیوست مزبور در قالب محصولات رسانه‌ ای و هنری از قبیل فیلم، سریال، نماهنگ، برنامه‌ های رادیویی و تلویزیونی و پویانمایی جهت تصویب در کمیته دائمی؛ ت- تقویت جریان آگاهی بخشی و فرهنگسازی حقوقی و قضایی در خبرگزاری‌ها، مطبوعات، پایگاه‌ های اطلاع رسانی مجازی و شبکه ‌های اجتماعی؛ ث- نظارت بر رسانه‌ های خبری قوه قضاییه؛ ج- تولید و ارائه بسته‌ های رصد و تحلیل اخبار و پیشنهادهای رسانه‌ای به سخنگوی قوه قضائیه، برگزاری و پوشش رسانه‌ای نشست ‌های خبری سخنگو و حسب مورد سایر واحدهای این قوه؛ چ- اداره دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی؛ ح- تحقیقات در حوزه رسانه از قبیل ماهیت، اجزاء، آثار و اهمیت آن؛ با لحاظ جنبه های کاربردی؛ خ- سنجش افکار عمومی در موضوعات ارجاعی از ناحیه کمیته اطـــلاع رسانی از طریق ظرفیت های رسانه ای؛ د - نظارت و مدیریت عملکرد دفاتر مرکز رسانه در هریک از مراجع ستادی و استانی و تعیین رؤسای دفاتر مذکور با معرفی بالاترین مقام مرجع ذیربط.
  فصل سوم: شرایط اطلاع رسانی ماده 17- بخش های ستادی و اطلاع رسانی، تشکیلات قضائی و سازمان های تابعه قوه قضائیه موظفند با تائید رییس مربوطه اقدامات زیر را انجام دهند: الف- اخبار و اطلاعات قابل انتشار حوزه تحت پوشش خود را در اسرع وقت و به نحو مستمر، از طریق شبکه مخابراتی ایمن و حفاظت شده، به مرکز رسانه قوه قضائیه مخابره نمایند.
ب- اطلاعات و اخبار ویژه را بدون فوت وقت در تمامی اوقات شبانه‌روز و ایام تعطیل به طریق مقتضی به مرجع فوق منعکس نمایند.   ماده18ـ انتشار هرگونه خبر، گزارش یا مصاحبه مرتبط با مسائل قوه قضائیه، در چارچوب سیاست هایی صورت خواهد گرفت که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی رسیده و توسط دبیر این شورا ابلاغ  می شود.
  ماده 19- به استثنای مسؤولین عالی قضائی، اعلام هر گونه خبر یا هرنوع ارتباط رسانه ای قضات، مدیران و کارکنان این قوه اعــم از مصاحبه، برگزاری نشست خبری و مطبوعاتی، صـــدور بیانیه با هماهنگی عالی ترین مقام در نهاد مربوطه و اطلاع مرکز رسانه صورت می گیرد. تفصیل این ماده را شیوه نامه‌ ای که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی می‌رسد، تعیین خواهد کرد.
ماده 20 ـ واحدهای قوه قضاییه موظفند پیشنهاد خود در مورد پیوستهای رسانه ای را جهت ارائه به کمیته دائمی اطلاع رسانی به مرکز رسانه اعلام کنند.   ماده21- نظارت بر حُسن اجرای مفاد این آئین‌نامه به عهده رییس کمیته دائمی اطلاع رسانی قوه‌قضائیه می‌باشد. ماده 22- این دستور العمل در 22 ماده و 19 تبصره در تاریخ 7/8/1397 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید  و از تاریخ تصویب لازم الاجـــرا می باشد و کلیه آیین ‌نامه ‌های مرتبط با این موضوع لغو می‌گردد.
صادق آملی لاریجانی

کد خبر: 37563  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: مرور نیوز
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید
اخبار مرتبط:

آخرین خبرهای اجتماعي

اعضای هیات مدیره یک شرکت، بیش از یک میلیارد تومان بابت حق حضور و حق تلاش دریافت کردند چند ثانیه  ۱۶ دقیقه پیش

اعضای هیات مدیره یک شرکت، بیش از یک میلیارد تومان بابت حق حضور و حق تلاش دریافت کردندصورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک ملت نشان می‌دهد که هر یک از اعضای هیات مدیره این شرکت در شش ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۷ بیش از ۷۸ میلیون تومان حق حضور و حق تلاش دریافت نموده...

حمله به فرزند یک نماینده توسط عده‌ای ناشناس چند ثانیه  ۱۶ دقیقه پیش

حمله به فرزند یک نماینده توسط عده‌ای ناشناسفرزند یکی از نمایندگان مجلس چند شب قبل به هنگام بازگشت به منزل توسط سه نفر مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفت. فرزند محمدعلی پورمختار نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس چند شب قبل به هنگام بازگشت از مراسم عروسی در تهران از سوی چند نفر مورد ضرب و جرح قرار گرفت. براساس این گزارش، پنج‌شنبه هفته گذشته فرزند محمدعلی...

جزئیات برنامه‌ریزی راهداری زمستانی اعلام شد آفتاب نیوز  ۵۱ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این سازمان در زمستان ۱۳۹۷، ۸۷۰ راهدارخانه در سراسر کشور فعال خواهند بود. این مراکز تجهیز شده و شرایط خدمت رسانی به مردم و بازگشایی مسیر و امداد رسانی به خودروهای گرفتار شده در برف و باران را خواهند داشت.همچنین در ماه‌های آینده ۹ هزار ماشین آلات راهداری...

جزئیات تازه از سانحه قطار در ترکیه /۹ نفر کشته و ده‎ها نفر مجروح شدند آفتاب نیوز  ۵۱ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : تصاویر تلویزیونی از این سانحه واگن‌های این قطار را نشان داده که بشدت صدمه دیده و واژگون شده‌اند.قطعات این قطار بر روی ریل پراکنده شده‌اند.مقصد این قطار از آنکارا به شهر قونیه در جنوب کشور بود.شهردار آنکارا گفته که این قطار سریع السیر با یک لکوموتیو برخورد کرده است.این حادثه در ایستگاهی...

مراسم ختم دالوند بعد از ظهر امروز برگزار شد خبرگزاری برنا  ۲ ساعت پیش

مراسم ختم دالوند بعد از ظهر امروز برگزار شد به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، مراسم ختم مرحوم احمدرضا دالوند، طراح و منتقد مطرح مطبوعات و رسانه های کشور ، بعد از ظهر امروز در مجموعه پیام وزارت ارتباطات برگزار شد گفتنی است در این مراسم که با هماهنگی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شده بود تعدادی از روزنامه...

وضعیت زرتشتیان در دوره قاجار با تأکید بر نقشِ مانِکْجی ادیان نیوز  ۲ ساعت پیش

به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب قم، در نشست علمی «وضعیت زرتشتیان در دوره قاجار با تأکید بر نقش مانکجی» که روز چهارشنبه 14 آذرماه 1397 در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد، محمدهادی نجاتی گرانی دانشجوی دکتری ادیان ایرانی به ارائه سخن پرداخت. در چکیده این سخنرانی آمده است:‌ پس...

داستان زنی که مرد شد و مسابقه بوکس را برد چند ثانیه  ۳ ساعت پیش

داستان زنی که مرد شد و مسابقه بوکس را برداز آن دسته پیروزی‌هاست که برای همیشه در تاریخ رقابت‌های بوکس حرفه‌ای خواهد ماند! موضوع درباره پاتریسیو مانوئل آمریکایی است که در کالیفرنیا توانست نامش را به عنوان اولین بوکسوری که بعد از تغییر جنسیت در سطح حرفه‌ای مبارزه کرد و برد، مطرح کند. این مبارز ۳۳ ساله توانست در دسته فوق‌سبک در جدال با هوگو آگیلار...

خاطره مصلحی از دیدار با ولیعهد سعودی چند ثانیه  ۳ ساعت پیش

خاطره مصلحی از دیدار با ولیعهد سعودیجانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطره ای از دیدار با ولیعهد سعودی تعریف کرد. حجت‌الاسلام حیدر مصلحی شامگاه چهارشنبه در همایش بصیرتی «چهل سال افتخار» اظهار داشت: بسیاری از افراد با توجه به آموزه‌های قرآنی بر این باورند که هر اقدامی پس از چهل سال به رشد و تکامل خود دست یافته است،...

یازدهمین نمایشگاه محصولات ارگانیک افتتاح شد شبستان  ۳ ساعت پیش

یازدهمین نمایشگاه محصولات ارگانیک افتتاح شدبه گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان: یازدهمین جشنواره محصولات ارگانیک با حضور شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری در بوستان گفتگو افتتاح شد. در این نمایشگاه ۱۲۰ شرکت داخلی به ارایه مجصولات ارگانیک خود پرداخته اند.   این نمایشگاه که تا پایان آذرماه در محل بوستان گفتگو برپاست با همت سازمان میادین شهرداری...

شهروندان با خطرات گاز مونواکسید کربن آشنا می شوند خبرگزاری برنا  ۳ ساعت پیش

شهروندان با خطرات گاز مونواکسید کربن آشنا می شوند به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، با آغاز فصل سرما و استفاده هموطنان از وسایل گازسوز و در پی آن بالا رفتن آمار مسمومیت با گاز مونواکسید کربن، برای چهارمین سال متوالی آتش نشانان منطقه 4 عملیات به همراه عوامل ستاد بحران منطقه 18 شهرداری تهران در طرح چهره به چهره به خانه های ساکنان محله...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده