تعداد بازدید: ۲۷
تاريخ انتشار: دوشنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۲۲:۱۹
باید ها و نبایدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا
مال نیوز : نباید فراموش نمود کہ یکی از اھداف اصلی تشکیل شوراھا،سبک نمودن دولت وحذف بعضی تصدی ھاو موسسات وابستہ بہ دولت در رسیدن سریعتر بہ مطالبات مردمی بود کہ امروز متاسفانہ با ورود حدود بالای دویست ھزار نفر بہ این چرخہ،دولت را فربہ تر وتوقعات و مطالبات مردم بیشتر!!....شمال نیوز / سید عبدالکریم سجادی : تشکیل سازمانھای جمعی برای کمک بہ ادارہ ی شھرھا وروستاھا قدمت چندین سالہ دارد۔ سابقا انجمن ھای بلدی،انجمن ھای شھر و امثالھم ،عھدہ دار رسالت امروز شوراھای اسلامی بودند و پس از انقلاب اسلامی پدیدہ ی شوراھا بہ عرصہ قانون اساسی راہ پیدا نمودہ ودر دولت اصلاحات بہ عرصہ عمل رسیدہ وشوراھای اسلامی شھر وروستاھا جزء یکی از ارکان نظام وادارہ ی امور کشور قرار گرفتند۔ تشکیل نھاد شوراھا یکی از نقاط درخشان کارنامہ ی اصلاحات تعبیر می شد کہ علی الاصول بہ شکل ایدہ آل،بخشھایی از قدرت از دولت منتزع ودر قالب پارلمان محلی و بہ نمایندگی از سوی مردم وبہ یک نھاد تصمیم گیرندہ بہ نام شوراھا منتقل شدہ است۔ با ویژگی و ظرفیت ھایی کہ قانون اساسی برای این نھاد برشمردہ است انتظار  می رفت : 1-بہ دلیل برخورداری از ماھیت محلی وآشنایی چھرہ بہ چھرہ با مردم بسیاری از مشکلات موجود شھری سریع تر وبہ دور از دیوان سالاری مرتفع می شد۔ 2-باتشکیل این نھاد و با حذف تصدی ھای گستردہ ی دولت،بخشھای زیادی از بار دولت،کاھش پیدا می نمود ورابطہ ی دولت با مردم ومتقابلا رابطہ ی مردم با دولت سھل تر و شفاف تر می شد۔ 3-علی القاعدہ منتخبین مردم، ضمن استفادہ از ظرفیت ھای بومی ومحلی و با پیگیری اعتبارات دولتی،پیشرفت وآبادانی شھر ھا وروستاھا را بھتر از این رقم می زدند۔ 4-مدیریت در قالب اجماع نخبگان نہ تنھا رہ گشای بسیاری از بن بست ھا،نارسایی ھاوناھماھنگی ست بلکه می تواند نمادی از ھمدلی وتمرین الگویی از مدیریت جمعی باشد کہ متاسفانہ این انتظار ھم برآوردہ نشدہ است۔ 5-نمایندگان مجلس ،فرمانداران وشوراھا سہ رکن اصلی توسعہ وپیشرفت یک منطقہ می توانند باشند کہ با حمایت معنوی ائمہ محترم جمعہ،ظرفیت عظیمی را شکل دادہ ومی توانند درتوسعہ وعمران نقش خوبی را داشتہ باشند کہ متاسفانہ این ھماھنگی ھا نیز چندان احساس نمی گردد۔ با عنایت بہ اینکہ چھار دھہ از عمر شوراھای اسلامی شھرھاو روستاھا می گذرد این نھاد ھنوز جایگاہ واقعی خود راپیدا ننمودہ و نتوانستہ گرھی از مشکلات و معضلات شھرھا وروستاھا را آنچنانکہ شایستہ بود بگشاید۔ ضمنا نباید فراموش نمود کہ یکی از اھداف اصلی تشکیل شوراھا،سبک نمودن دولت وحذف بعضی تصدی ھاو موسسات وابستہ بہ دولت در رسیدن سریعتر بہ مطالبات مردمی بود کہ امروز متاسفانہ با ورود حدود بالای دویست ھزار نفر بہ این چرخہ،دولت را فربہ تر وتوقعات و مطالبات مردم بیشتر!! وباز نباید فراموش کرد کہ ایجاد شوراھا قدم مھمی در جھت تحقق مردم سالاری محسوب می شد کہ متاسفانہ با وضعیت موجود اگر فکری نشود بہ نظر می رسد در جھت گامی بہ پس پیش میرود۔ این عدم موفقیت از منظر گوناگون قابل بررسی بودہ و می تواند ناشی از خلاء ھای قانونی-ساختاری غیر بھینہ و نامناسب وفرھنگ ناموفق مدیریت جمعی در کشور ویا اینکہ می تواند دلایل دیگری ھم داشتہ باشد کہ از حوصلہ ی بحث خارج می باشد و لذا در آستانہ ی شروع بکار شورای پنجم از برگزیدگان مردم انتظار میرود: 1-از آسیب ھای رفتاری شامل وعدہ ھای غیر واقعی واقدامات بدون پشتوانہ فکری و عملی و عملزدگی پرھیز نمایند۔ 2-از شوراھا بعنوان پارلمان محلی یاد شدہ است واین بدان معنی است کہ در کنار ھستہ ھای مشاورہ وکارشناسان نخبہ،تصمیمات کلان راھبردی وتخصصی شھری باھمدلی وھمفکری دراین پارلمان تطبیق دادہ شود۔ 3-پرھیز جدی در جزئیات شھرداریھاو چنانچہ شوراھا وارد فضاھای دیگری شوند کارکرد اصلی خود را از دست دادہ وبہ شورای شھرداری ھا تعدیل پیدا خواھند نمود۔ 4-پرھیز از سیاست زدگی، ورود اعضاء شوراھا بہ کنشھای سیاسی جامعہ،آنھا را از وظیفہ ی ذاتی و قانونی خود دور نمودہ و بہ عقب می راند۔ 5-شوراھا را نباید سکویی برای ترقی فرض نمود چرا کہ موجب می شود کمتر برای رفاہ وشھر کار کنند فلذا رضایت جامعہ را بہ پایین ترین سطح خواھند رساند۔ 6-بخش زیادی از انتظارات مردمی از حیطہ ی وظیفہ ی شوراھا خارج است و جزء اختیارات دیگر دستگاہ ھاست وآن دستگاہ ھا نیز تحت امر شوراھا نیستند و ھیچ دستگاھی خود را پاسخگوی شوراھا نمی بیند کہ این یکی از اشکالات ساختاری شوراھاست کہ لازم است با کمک دیگر دستگاہ ھای مسئول در جھت فرھنگ سازی جامعہ تلاش شود تا موجب دلسردی مردم از نظام شورایی و وعدہ ھای دادی شدہ اعضاء شورا نگردد۔ 7-تشکیل شورای محلات بعنوان مکمل شوراھا یکی از اقدامات مناسب ومثبتی میباشند کہ می تواند شوراھا را بہ اھداف خود نزدیک نماید۔ 8-برنامہ ریزی در جھت برگزاری آموزش ھای تخصصی وعلمی در راستای ارتقاء سطح اعضاء شورا و تسلط آنھا نسبت بہ کار امری لازم وضروری بہ نظر می رسد۔  امیداوریم شورای عالی استانھا با ارائہ ی راھکار ھای مناسب و با ھمکاری دولت و مجلس شورای اسلامی وطرح در صحن علنی مجلس بتواند ھویت اصلی شوراھا را باز یابد۔انشاءاللہ

کلمات کلیدی:
کد خبر: 877671  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شمال نیوز
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای سياسي

جهانگیری افزایش قیمت 15 درصدی گاز را ابلاغ کرد مرور نیوز  ۲۰ دقیقه پیش

جهانگیری افزایش قیمت 15 درصدی گاز را ابلاغ کردبه گزارش مرور نیوز، مصوبه ۲۷ اسفندماه هیأت وزیران در خصوص «افزایش قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی» توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. متن این مصوبه به شرح زیر است: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶.۱۲.۲۷ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸ تصویب...

میرزایی نکو مطرح کرد: آخرین وضعیت طرح تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها در مجلس تسنیم  ۳۴ دقیقه پیش

قاسم میرزایی نکو سخنگوی کمیسیون "مشترک اصلاح ساختار دولت" در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به موضوع اصلاح ساختار دولت، اظهار داشت: لایحه‌ای از سوی دولت مبنی بر تفکیک 3 وزارتخانه راه‌ و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت ورزش و جوانان به کمیسیون واصل...

وزیر دفاع: تغییر دادن مرزها هدف اصلی دشمن از تمرکز بر قدرت موشکی ایران است تسنیم  ۳۴ دقیقه پیش

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ حاتمی صبح امروز در سیزدهمین کنگره جغرافیایی ایران که به میزبانی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد با بیان اینکه امنیت یک مقوله به هم‌پیوسته است، اظهار داشت: امنیت و دفاع با جغرافیا...

ماجرای فروش غیر قانونی ملک ۷۲۰ میلیاردی در شهرداری نامه  ۵۰ دقیقه پیش

به گزارش نامه نیوز، جعفر بدری ظهر امروز در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهارداشت: برخی از پرونده‌های ارائه شده استان را در شعبه‌ای که سخت گیری‌های فوق العاده‌ای دارد و  نظارت‌های خوبی در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر بر آنها می‌شود مورد بررسی قرار دادیم تا از حقوق دولت دفاع شود.وی افزود: در برخی از...

آخرین وضعیت پرونده یکی از اساتید دانشگاه آزاد در خصوص توهین به مقدسات/ 6سال حبس برای اختلاس... نامه  ۵۰ دقیقه پیش

به گزارش نامه نیوز، قاسم عبدالهی در نشستی با اهالی رسانه استان مرکزی با اشاره به بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی در استان اظهار کرد: یکی از این پرونده ها در سازمان تامین اجتماعی استان مطرح است که یکی از کارمندان این سازمان که در یکی از شعب تامین اجتماعی اراک مسئولیت داشته به روش‌های مختلف در لیست‌هایی...

در مقابل غول‌های جهان کم نمی‌آوریم خبرگزاری برنا  ۵۲ دقیقه پیش

در مقابل غول‌های جهان کم نمی‌آوریم به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، سید وحید حقانیان با اشاره به بازی فوتبال ایران و اسپانیا در چهارشنبه‌شب با اشاره به این‌که «ازنتیجه مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا که با بازی شجاعانه ایران در مقابل غول پرستاره فوتبال جهان انجام شد دونتیجه به دست می‌آید» نوشت: ۱...

یادداشت وحید حقانیان درباره بازی فوتبال ایران و اسپانیا آفتاب نیوز  ۵۶ دقیقه پیش

آفتاب‌‌نیوز : سید وحید حقانیان با اشاره به بازی فوتبال ایران و اسپانیا در چهارشنبه‌شب با اشاره به این‌که «ازنتیجه مسابقه فوتبال ایران و اسپانیا که با بازی شجاعانه ایران در مقابل غول پرستاره فوتبال جهان انجام شد دونتیجه به دست می‌آید» نوشت: ۱ -ما باید در همه زمینه ها به خود باوری برسیم ، اگر به...

جهانگیری: منتقدان و معترضان، نباید سوژه امنیت کشور باشند؛ دولت مردمسالار از این موضوع آسیب... شبکه ایران  ۱ ساعت پیش

ایران آنلاین / اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفت: آنچه کشور را تهدید می کند، کسانی و یا گروه هایی هستند که اعتماد و امید مردم را به عنوان بزرگترین سرمایه های اجتماعی کشور نشانه گرفته اند. او افزود: مردمی که به آینده مایوس باشند، به هیچ کاری دست نمی زنند و ممکن است به اقدامات پرخاشگرانه روی آورند.   اسحاق...

اشمید: ۱۰۰ شرکت اروپایی به‌زودی وارد مذاکره تجاری با ایران می‌شوند شبکه ایران  ۱ ساعت پیش

ایران آنلاین / اشمید تأکید کرد: اروپا مصمم‌تر از همیشه در صدد حفظ برجام خواهد بود و با ایجاد مکانیزم‌های ویژه جهت رسیدن به این هدف تلاش خواهد کرد. به گزارش ایسنا؛ رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان روز چهارشنبه در اسلو با معاون رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. علی‌اکبر صالحی که...

کاوش باستان شناسی محوطه زلف آباد فراهان کلید خورد ایرنا  ۱ ساعت پیش

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی، سیدمحمد حسینی افزود: تاکنون 2 فصل کاوش باستان شناسی در این محوطه تاریخی انجام و یک عرصه میدانگاهی، حمام، 30 فضای مسکونی، اماکن نگهداری و ذخیره سازی شناسایی شده است.وی اظهار داشت: در این کاوش ها بیش از 100 قلم اشیا شامل سکه،...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده