تعداد بازدید: ۴
تاريخ انتشار: دوشنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۲۲:۱۹
باید ها و نبایدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا
مال نیوز : نباید فراموش نمود کہ یکی از اھداف اصلی تشکیل شوراھا،سبک نمودن دولت وحذف بعضی تصدی ھاو موسسات وابستہ بہ دولت در رسیدن سریعتر بہ مطالبات مردمی بود کہ امروز متاسفانہ با ورود حدود بالای دویست ھزار نفر بہ این چرخہ،دولت را فربہ تر وتوقعات و مطالبات مردم بیشتر!!....شمال نیوز / سید عبدالکریم سجادی : تشکیل سازمانھای جمعی برای کمک بہ ادارہ ی شھرھا وروستاھا قدمت چندین سالہ دارد۔ سابقا انجمن ھای بلدی،انجمن ھای شھر و امثالھم ،عھدہ دار رسالت امروز شوراھای اسلامی بودند و پس از انقلاب اسلامی پدیدہ ی شوراھا بہ عرصہ قانون اساسی راہ پیدا نمودہ ودر دولت اصلاحات بہ عرصہ عمل رسیدہ وشوراھای اسلامی شھر وروستاھا جزء یکی از ارکان نظام وادارہ ی امور کشور قرار گرفتند۔ تشکیل نھاد شوراھا یکی از نقاط درخشان کارنامہ ی اصلاحات تعبیر می شد کہ علی الاصول بہ شکل ایدہ آل،بخشھایی از قدرت از دولت منتزع ودر قالب پارلمان محلی و بہ نمایندگی از سوی مردم وبہ یک نھاد تصمیم گیرندہ بہ نام شوراھا منتقل شدہ است۔ با ویژگی و ظرفیت ھایی کہ قانون اساسی برای این نھاد برشمردہ است انتظار  می رفت : 1-بہ دلیل برخورداری از ماھیت محلی وآشنایی چھرہ بہ چھرہ با مردم بسیاری از مشکلات موجود شھری سریع تر وبہ دور از دیوان سالاری مرتفع می شد۔ 2-باتشکیل این نھاد و با حذف تصدی ھای گستردہ ی دولت،بخشھای زیادی از بار دولت،کاھش پیدا می نمود ورابطہ ی دولت با مردم ومتقابلا رابطہ ی مردم با دولت سھل تر و شفاف تر می شد۔ 3-علی القاعدہ منتخبین مردم، ضمن استفادہ از ظرفیت ھای بومی ومحلی و با پیگیری اعتبارات دولتی،پیشرفت وآبادانی شھر ھا وروستاھا را بھتر از این رقم می زدند۔ 4-مدیریت در قالب اجماع نخبگان نہ تنھا رہ گشای بسیاری از بن بست ھا،نارسایی ھاوناھماھنگی ست بلکه می تواند نمادی از ھمدلی وتمرین الگویی از مدیریت جمعی باشد کہ متاسفانہ این انتظار ھم برآوردہ نشدہ است۔ 5-نمایندگان مجلس ،فرمانداران وشوراھا سہ رکن اصلی توسعہ وپیشرفت یک منطقہ می توانند باشند کہ با حمایت معنوی ائمہ محترم جمعہ،ظرفیت عظیمی را شکل دادہ ومی توانند درتوسعہ وعمران نقش خوبی را داشتہ باشند کہ متاسفانہ این ھماھنگی ھا نیز چندان احساس نمی گردد۔ با عنایت بہ اینکہ چھار دھہ از عمر شوراھای اسلامی شھرھاو روستاھا می گذرد این نھاد ھنوز جایگاہ واقعی خود راپیدا ننمودہ و نتوانستہ گرھی از مشکلات و معضلات شھرھا وروستاھا را آنچنانکہ شایستہ بود بگشاید۔ ضمنا نباید فراموش نمود کہ یکی از اھداف اصلی تشکیل شوراھا،سبک نمودن دولت وحذف بعضی تصدی ھاو موسسات وابستہ بہ دولت در رسیدن سریعتر بہ مطالبات مردمی بود کہ امروز متاسفانہ با ورود حدود بالای دویست ھزار نفر بہ این چرخہ،دولت را فربہ تر وتوقعات و مطالبات مردم بیشتر!! وباز نباید فراموش کرد کہ ایجاد شوراھا قدم مھمی در جھت تحقق مردم سالاری محسوب می شد کہ متاسفانہ با وضعیت موجود اگر فکری نشود بہ نظر می رسد در جھت گامی بہ پس پیش میرود۔ این عدم موفقیت از منظر گوناگون قابل بررسی بودہ و می تواند ناشی از خلاء ھای قانونی-ساختاری غیر بھینہ و نامناسب وفرھنگ ناموفق مدیریت جمعی در کشور ویا اینکہ می تواند دلایل دیگری ھم داشتہ باشد کہ از حوصلہ ی بحث خارج می باشد و لذا در آستانہ ی شروع بکار شورای پنجم از برگزیدگان مردم انتظار میرود: 1-از آسیب ھای رفتاری شامل وعدہ ھای غیر واقعی واقدامات بدون پشتوانہ فکری و عملی و عملزدگی پرھیز نمایند۔ 2-از شوراھا بعنوان پارلمان محلی یاد شدہ است واین بدان معنی است کہ در کنار ھستہ ھای مشاورہ وکارشناسان نخبہ،تصمیمات کلان راھبردی وتخصصی شھری باھمدلی وھمفکری دراین پارلمان تطبیق دادہ شود۔ 3-پرھیز جدی در جزئیات شھرداریھاو چنانچہ شوراھا وارد فضاھای دیگری شوند کارکرد اصلی خود را از دست دادہ وبہ شورای شھرداری ھا تعدیل پیدا خواھند نمود۔ 4-پرھیز از سیاست زدگی، ورود اعضاء شوراھا بہ کنشھای سیاسی جامعہ،آنھا را از وظیفہ ی ذاتی و قانونی خود دور نمودہ و بہ عقب می راند۔ 5-شوراھا را نباید سکویی برای ترقی فرض نمود چرا کہ موجب می شود کمتر برای رفاہ وشھر کار کنند فلذا رضایت جامعہ را بہ پایین ترین سطح خواھند رساند۔ 6-بخش زیادی از انتظارات مردمی از حیطہ ی وظیفہ ی شوراھا خارج است و جزء اختیارات دیگر دستگاہ ھاست وآن دستگاہ ھا نیز تحت امر شوراھا نیستند و ھیچ دستگاھی خود را پاسخگوی شوراھا نمی بیند کہ این یکی از اشکالات ساختاری شوراھاست کہ لازم است با کمک دیگر دستگاہ ھای مسئول در جھت فرھنگ سازی جامعہ تلاش شود تا موجب دلسردی مردم از نظام شورایی و وعدہ ھای دادی شدہ اعضاء شورا نگردد۔ 7-تشکیل شورای محلات بعنوان مکمل شوراھا یکی از اقدامات مناسب ومثبتی میباشند کہ می تواند شوراھا را بہ اھداف خود نزدیک نماید۔ 8-برنامہ ریزی در جھت برگزاری آموزش ھای تخصصی وعلمی در راستای ارتقاء سطح اعضاء شورا و تسلط آنھا نسبت بہ کار امری لازم وضروری بہ نظر می رسد۔  امیداوریم شورای عالی استانھا با ارائہ ی راھکار ھای مناسب و با ھمکاری دولت و مجلس شورای اسلامی وطرح در صحن علنی مجلس بتواند ھویت اصلی شوراھا را باز یابد۔انشاءاللہ

کلمات کلیدی:
کد خبر: 877671  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شمال نیوز
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای سياسي

جزئیات دیدار لاریجانی با نائب رئیس مجلس روسیه تسنیم  ۵۳ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با میخاییل امیلیانوف نایب رئیس مجلس روسیه در حاشیه دهمین مجمع عمومی مجمع مجالس آسیایی دیدار و گفت و گو کرد.لاریجانی در این دیدار با اشاره به روابط ایران و روسیه در زمینه های مختلف گفت: سفر آقای پوتین به ایران سفر خوبی بود و در همان سفر تئوری...

بررسی هیئت های اندیشه ورز در کمیسیون اجتماعی مجلس خبرگان تسنیم  ۵۳ دقیقه پیش

به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلسه کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در محل دبیرخانه این مجلس برگزار شد. در این جلسه مباحث مطرح درباره هیئت های اندیشه ورز و چگونگی تحقق مطالبه مقام معظم رهبری از اعضای خبرگان رهبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.انتهای پیام/

دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس «محبان اهل‌بیت(ع) و مسئله تکفیری‌ها» با رهبر انقلاب شبستان  ۵۳ دقیقه پیش

دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس «محبان اهل‌بیت(ع) و مسئله تکفیری‌ها» با رهبر انقلاببه گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (پنجشنبه) در دیدار مهمانان شرکت‌کننده در اجلاس «محبان اهل‌بیت (ع) و مسئله تکفیری‌ها»،  اتحاد و همدلی امت اسلامی در شرایط کنونی...

هر جا به حضور ما در مقابله با استکبار نیاز باشد کمک خواهیم کرد جام نیوز  ۵۷ دقیقه پیش

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، رهبر معظم انقلاب در دیدار میهمانان شرکت‌کننده در اجلاس جهانی «محبان اهل‌بیت(ع) و مسئله تکفیری‌ها» فرمودند: با صراحت اعلام می کنیم جمهوری اسلامی ایران در هر جایی که برای مقابله با کفر و استکبار، نیاز به حضور باشد، کمک خواهد کرد و در بیان این موضوع...

روز پرتلاش اصلاح‌طلبان با برگزاری دو کنگره/هشدارهای عارف؛ نگرانیم /حمله به اصلاحات با لیست... نامه  ۱ ساعت پیش

به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرگزاری ها، حجت‌الاسلام محسن رهامی در کنگره انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ضمن خوش‌آمدگویی به حضار و فاطمه کروبی گفت: انشاءالله در کنگره بعدی محصوران هم بتوانند حضور یابند در جهت ضرورت تفاهم، برادری و تفاهم ملی و رفع کدورت‌ها لازم است هرچه زودتر کارها منتج به نتیجه شود.وی...

فارین افرز: جلوی قمار خطرناک بن سلمان را بگیرید؛ همه اقدامات اخیر او در لبنان به نفع ایران... نامه  ۱ ساعت پیش

به گزارش نامه نیوز؛ هدف عربستان سعودی در لبنان حزب الله است، حزب قدرتمند شیعه که در اتحادی قدیمی و عمیق با ایران قرار دارد. با کمک های مالی و نظامی تهران، حزب الله فرصت یافت به یک قدرت منطقه ای قدرتمند تبدیل شود، سلطه خود را بر تصمیم سازی امنیت ملی لبنان افزایش دهد، قدرت بازدارندگی خود در برابر اسرائیل...

سفر رییس‌جمهور به چابهار در رفع مشکلات خیلی موثر خواهد بود خبرگزاری برنا  ۱ ساعت پیش

سفر رییس‌جمهور به چابهار در رفع مشکلات خیلی موثر خواهد بود به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، کمال خرازی در جلسه شورای اداری شهرستان چابهار افزود: آن‌چه که در این جلسه گفته شد طبیعتاً بر اطلاعات من افزود و مسلماً باید تلاش بیشتری کرد تا نواقص بر طرف شود و قطعا آن چه امروز انجام گرفته است نسبت به آن چه که قبل از انقلاب انجام گرفته ،...

تبریک سردار دهقان به سردار سلیمانی و حسن نصرالله خبرگزاری برنا  ۱ ساعت پیش

تبریک سردار دهقان به سردار سلیمانی و حسن نصرالله به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، بخش‌هایی از این پیام‌ها را در زیر می‌خوانید: برادر عزیز و مجاهد فی‌سبیل الله، فخر امت اسلام حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله دبیرکل محترم حزب‌الله لبنان خبر مسرت‌بخش پیروزی جبهه مقاومت در ریشه‌کن...

6 زندانی برای آزادی شان نقشه کثیفی داشتند !+ عکس شفاف  ۱ ساعت پیش

به گزارش شفاف، در طی اقدامات پلیس Police آگاهی در کنترل نامحسوس مجرمین سابقه دار و حرفه ای ، کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطلاع پیدا کردند که یکی از مجرمین سابقه دار و حرفه ای در زمینه سرقت Stealing به شیوه "کیف قاپی" و "موبایل قاپی" به نام مهرداد . ج ( 25 ساله ) اقدام به تشکیل گروه...

برای سلامت پوست و مو با خود نمک به حمام ببرید! شفاف  ۱ ساعت پیش

به گزارش شفاف، نمک می تواند انواع اگزمای پوستی را التیام بخشد و موها را نرم و لطیف کند. برای اینکه تاثیر نمک را حس کنید ابتدا به صورت عادی موهای‌تان را بشویید و بعد یک قاشق‌غذاخوری نمک‌دریایی روی پوست سرتان بریزید و به مدت ۱۰ دقیقه ماساژ دهید و دوباره موهای‌تان را بشویید. سعی کنید تا حد امکان این...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده