تعداد بازدید: ۱۴
تاريخ انتشار: دوشنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۲۲:۱۹
باید ها و نبایدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا
مال نیوز : نباید فراموش نمود کہ یکی از اھداف اصلی تشکیل شوراھا،سبک نمودن دولت وحذف بعضی تصدی ھاو موسسات وابستہ بہ دولت در رسیدن سریعتر بہ مطالبات مردمی بود کہ امروز متاسفانہ با ورود حدود بالای دویست ھزار نفر بہ این چرخہ،دولت را فربہ تر وتوقعات و مطالبات مردم بیشتر!!....شمال نیوز / سید عبدالکریم سجادی : تشکیل سازمانھای جمعی برای کمک بہ ادارہ ی شھرھا وروستاھا قدمت چندین سالہ دارد۔ سابقا انجمن ھای بلدی،انجمن ھای شھر و امثالھم ،عھدہ دار رسالت امروز شوراھای اسلامی بودند و پس از انقلاب اسلامی پدیدہ ی شوراھا بہ عرصہ قانون اساسی راہ پیدا نمودہ ودر دولت اصلاحات بہ عرصہ عمل رسیدہ وشوراھای اسلامی شھر وروستاھا جزء یکی از ارکان نظام وادارہ ی امور کشور قرار گرفتند۔ تشکیل نھاد شوراھا یکی از نقاط درخشان کارنامہ ی اصلاحات تعبیر می شد کہ علی الاصول بہ شکل ایدہ آل،بخشھایی از قدرت از دولت منتزع ودر قالب پارلمان محلی و بہ نمایندگی از سوی مردم وبہ یک نھاد تصمیم گیرندہ بہ نام شوراھا منتقل شدہ است۔ با ویژگی و ظرفیت ھایی کہ قانون اساسی برای این نھاد برشمردہ است انتظار  می رفت : 1-بہ دلیل برخورداری از ماھیت محلی وآشنایی چھرہ بہ چھرہ با مردم بسیاری از مشکلات موجود شھری سریع تر وبہ دور از دیوان سالاری مرتفع می شد۔ 2-باتشکیل این نھاد و با حذف تصدی ھای گستردہ ی دولت،بخشھای زیادی از بار دولت،کاھش پیدا می نمود ورابطہ ی دولت با مردم ومتقابلا رابطہ ی مردم با دولت سھل تر و شفاف تر می شد۔ 3-علی القاعدہ منتخبین مردم، ضمن استفادہ از ظرفیت ھای بومی ومحلی و با پیگیری اعتبارات دولتی،پیشرفت وآبادانی شھر ھا وروستاھا را بھتر از این رقم می زدند۔ 4-مدیریت در قالب اجماع نخبگان نہ تنھا رہ گشای بسیاری از بن بست ھا،نارسایی ھاوناھماھنگی ست بلکه می تواند نمادی از ھمدلی وتمرین الگویی از مدیریت جمعی باشد کہ متاسفانہ این انتظار ھم برآوردہ نشدہ است۔ 5-نمایندگان مجلس ،فرمانداران وشوراھا سہ رکن اصلی توسعہ وپیشرفت یک منطقہ می توانند باشند کہ با حمایت معنوی ائمہ محترم جمعہ،ظرفیت عظیمی را شکل دادہ ومی توانند درتوسعہ وعمران نقش خوبی را داشتہ باشند کہ متاسفانہ این ھماھنگی ھا نیز چندان احساس نمی گردد۔ با عنایت بہ اینکہ چھار دھہ از عمر شوراھای اسلامی شھرھاو روستاھا می گذرد این نھاد ھنوز جایگاہ واقعی خود راپیدا ننمودہ و نتوانستہ گرھی از مشکلات و معضلات شھرھا وروستاھا را آنچنانکہ شایستہ بود بگشاید۔ ضمنا نباید فراموش نمود کہ یکی از اھداف اصلی تشکیل شوراھا،سبک نمودن دولت وحذف بعضی تصدی ھاو موسسات وابستہ بہ دولت در رسیدن سریعتر بہ مطالبات مردمی بود کہ امروز متاسفانہ با ورود حدود بالای دویست ھزار نفر بہ این چرخہ،دولت را فربہ تر وتوقعات و مطالبات مردم بیشتر!! وباز نباید فراموش کرد کہ ایجاد شوراھا قدم مھمی در جھت تحقق مردم سالاری محسوب می شد کہ متاسفانہ با وضعیت موجود اگر فکری نشود بہ نظر می رسد در جھت گامی بہ پس پیش میرود۔ این عدم موفقیت از منظر گوناگون قابل بررسی بودہ و می تواند ناشی از خلاء ھای قانونی-ساختاری غیر بھینہ و نامناسب وفرھنگ ناموفق مدیریت جمعی در کشور ویا اینکہ می تواند دلایل دیگری ھم داشتہ باشد کہ از حوصلہ ی بحث خارج می باشد و لذا در آستانہ ی شروع بکار شورای پنجم از برگزیدگان مردم انتظار میرود: 1-از آسیب ھای رفتاری شامل وعدہ ھای غیر واقعی واقدامات بدون پشتوانہ فکری و عملی و عملزدگی پرھیز نمایند۔ 2-از شوراھا بعنوان پارلمان محلی یاد شدہ است واین بدان معنی است کہ در کنار ھستہ ھای مشاورہ وکارشناسان نخبہ،تصمیمات کلان راھبردی وتخصصی شھری باھمدلی وھمفکری دراین پارلمان تطبیق دادہ شود۔ 3-پرھیز جدی در جزئیات شھرداریھاو چنانچہ شوراھا وارد فضاھای دیگری شوند کارکرد اصلی خود را از دست دادہ وبہ شورای شھرداری ھا تعدیل پیدا خواھند نمود۔ 4-پرھیز از سیاست زدگی، ورود اعضاء شوراھا بہ کنشھای سیاسی جامعہ،آنھا را از وظیفہ ی ذاتی و قانونی خود دور نمودہ و بہ عقب می راند۔ 5-شوراھا را نباید سکویی برای ترقی فرض نمود چرا کہ موجب می شود کمتر برای رفاہ وشھر کار کنند فلذا رضایت جامعہ را بہ پایین ترین سطح خواھند رساند۔ 6-بخش زیادی از انتظارات مردمی از حیطہ ی وظیفہ ی شوراھا خارج است و جزء اختیارات دیگر دستگاہ ھاست وآن دستگاہ ھا نیز تحت امر شوراھا نیستند و ھیچ دستگاھی خود را پاسخگوی شوراھا نمی بیند کہ این یکی از اشکالات ساختاری شوراھاست کہ لازم است با کمک دیگر دستگاہ ھای مسئول در جھت فرھنگ سازی جامعہ تلاش شود تا موجب دلسردی مردم از نظام شورایی و وعدہ ھای دادی شدہ اعضاء شورا نگردد۔ 7-تشکیل شورای محلات بعنوان مکمل شوراھا یکی از اقدامات مناسب ومثبتی میباشند کہ می تواند شوراھا را بہ اھداف خود نزدیک نماید۔ 8-برنامہ ریزی در جھت برگزاری آموزش ھای تخصصی وعلمی در راستای ارتقاء سطح اعضاء شورا و تسلط آنھا نسبت بہ کار امری لازم وضروری بہ نظر می رسد۔  امیداوریم شورای عالی استانھا با ارائہ ی راھکار ھای مناسب و با ھمکاری دولت و مجلس شورای اسلامی وطرح در صحن علنی مجلس بتواند ھویت اصلی شوراھا را باز یابد۔انشاءاللہ

کلمات کلیدی:
کد خبر: 877671  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شمال نیوز
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای سياسي

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در آنکارا برگزار شد ایرنا  ۲ دقیقه پیش

به گزارش دوشنبه شب ایرنا، در این مراسم که با حضور محمدابراهیم طاهریان فرد سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه و جمعی از ایرانیان مقیم و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت برگزار شد، حاضران به سوگواری پرداختند.این مراسم با برگزاری قرائت زیارت نامه حضرت زهرا(س) و با سخنرانی حجت الاسلام حسن شعبانی ادامه یافت...

تکاوران تیپ ۶۵ نوهد فردا به جست‌وجوی هواپیمای مفقود شده می‌روند ایلنا  ۳ دقیقه پیش

تکاوران تیپ ۶۵ نوهد فردا به جست‌وجوی هواپیمای مفقود شده می‌روندبه گزارش ایلنا، به درخواست ستاد بحران و دستور فرمانده نزاجا قرارگاه جستجو و تفحص در گروه ۲۲ شهرضا با حضور امیر سرتیپ نعمتی جانشین نزاجا تشکیل شد. بنا به تصمیم این قرارگاه تفحص، تکاوران تیپ ۶۵ نوهد جهت صعود به ارتفاعات به منطقه سقوط هواپیما اعزام شدند. فردا سه شنبه،  تیم های تکاور تیپ ۶۵ نوهد به...

فرمانداران ۳ شهرستان مازندران منصوب شدند شمال نیوز  ۴ دقیقه پیش

شمال نیوز: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور احکامی فرمانداران سه شهرستان مازندران را منصوب کرد.به گزارش شمال نیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی با صدور احکام جداگانه علی شادمان قادی را به سمت فرماندار شهرستان نور ، عبدالصمد صفرنژاد را به سمت فرماندار شهرستان نوشهر و محمدمهدی نصیری کناری را به سمت فرماندار...

پدر شهيدان عبوری به فرزندان شهيدش پيوست/ + برنامه تشییع شمال نیوز  ۴ دقیقه پیش

شمال نیوز: پدر سرافراز شهيدان عبوری در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به فرزندان شهيدش پيوست شمال نیوز: پدر سرافراز شهيدان عبوری در شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به فرزندان شهيدش پيوست.به گزارش شمال نیوز، حاج حسن عبوری  پدر شهیدان محمدعلی، قاسم و حجت‌الله عبوری پس از تحمل یک دوره بیماری، همزمان...

چه خبر از احزاب ایران...؟!/ وارثان مرحوم عسگراولادی و آنهایی که می‌خواستند ۵ هزار جنتلمن تربیت... نامه  ۱ ساعت پیش

حوالی 9 ماه از انتخابات ریاست‌جمهوری 96 گذشته و فضای سیاسی کشور آرام‌تر شده است.به گزارش نامه نیوز اما بایسته‌های سیاسی هیچوقت کمرنگ نمی‌شود و رفتن و تمام شدن انتخابات نیز دلیلی بر این نیست که کنشگران سیاسی وظایف خود را انجام ندهند.یکی از اصلی‌ترین مخاطبان این نکته «احزاب» هستند.احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرایی...

مشروح سخنرانی ظریف در اندیشکده والدای نامه  ۱ ساعت پیش

به گزارش نامه نیوز، متن کامل سخنرانی ظریف بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیمآقای رییس جناب آقای وزیر لاوروفحضار گرامیاجازه بفرمایید سخنرانی خود را با قدردانی از استاد بیستریتسکی، استاد لوکیانوف و استاد نامکین برای برگزاری این مجمع گفت و گو و دعوت از اینجانب برای شرکت در آن شروع نمایم. افتخار...

جستجوی هواپیمای تهران-یاسوج متوقف نشده شفاف  ۱ ساعت پیش

 به گزارش شفاف، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه وبویراحمد گفت: عملیات جستجوی هواپیما تهران- یاسوج همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است. جلال پورانفرد در گفت و گویی، افزود: گروه های پیاده امداد و نجات هلال احمر، سپاه و بسیج، نیروهای انتظامی و نیروهای مردمی هنوز در ارتفاعات...

مراسم عزاداری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها شفاف  ۱ ساعت پیش

$("#gallery a").lightBox({ imageLoading:'/client/themes/fa/main/img/lightbox-ico-loading.gif', imageBtnPrev:'/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-prev.gif', imageBtnNext:'/client/themes/fa/main/img/lightbox-btn-next.gif',...

دستورالعمل ملایم تر وزارت خارجه امریکا درباره برجام شبکه ایران  ۱ ساعت پیش

ایران آنلاین / خبرگزاری رویترز با انتشار متن دستورالعمل رکس تیلرسون خطاب به دیپلمات های آمریکایی مستقر در پاریس، لندن، برلین و برکسل (مقر اتحادیه اروپا)، نوشته است که سیاست های ترسیم شده برای سفارتخانه های ایالات متحده ملایم تر از سخنان دونالد ترامپ در رابطه با آینده برجام است. بر اساس این...

متن سخنرانی ظریف در کنفرانس بین المللی والدای در روسیه شبکه ایران  ۱ ساعت پیش

ایران آنلاین /  محمد جواد ظریف در سخنرانی در کنفرانس بین المللی والدای که روز دوشنبه در روسیه برگزار شد . در سخنرانی خود در کنفرانس بین المللی والدای در روسیه موج جدید دخالت خارجی در سوریه را در  تناقض با حقوق بین الملل و مانع اصلی بر سر راه برقراری ثبات در سوریه  دانست. متن سخنرانی...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده