تعداد بازدید: ۱۱
تاريخ انتشار: دوشنبه،۳۰ مرداد ۱۳۹۶
ساعت انتشار: ۲۲:۱۹
باید ها و نبایدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا
مال نیوز : نباید فراموش نمود کہ یکی از اھداف اصلی تشکیل شوراھا،سبک نمودن دولت وحذف بعضی تصدی ھاو موسسات وابستہ بہ دولت در رسیدن سریعتر بہ مطالبات مردمی بود کہ امروز متاسفانہ با ورود حدود بالای دویست ھزار نفر بہ این چرخہ،دولت را فربہ تر وتوقعات و مطالبات مردم بیشتر!!....شمال نیوز / سید عبدالکریم سجادی : تشکیل سازمانھای جمعی برای کمک بہ ادارہ ی شھرھا وروستاھا قدمت چندین سالہ دارد۔ سابقا انجمن ھای بلدی،انجمن ھای شھر و امثالھم ،عھدہ دار رسالت امروز شوراھای اسلامی بودند و پس از انقلاب اسلامی پدیدہ ی شوراھا بہ عرصہ قانون اساسی راہ پیدا نمودہ ودر دولت اصلاحات بہ عرصہ عمل رسیدہ وشوراھای اسلامی شھر وروستاھا جزء یکی از ارکان نظام وادارہ ی امور کشور قرار گرفتند۔ تشکیل نھاد شوراھا یکی از نقاط درخشان کارنامہ ی اصلاحات تعبیر می شد کہ علی الاصول بہ شکل ایدہ آل،بخشھایی از قدرت از دولت منتزع ودر قالب پارلمان محلی و بہ نمایندگی از سوی مردم وبہ یک نھاد تصمیم گیرندہ بہ نام شوراھا منتقل شدہ است۔ با ویژگی و ظرفیت ھایی کہ قانون اساسی برای این نھاد برشمردہ است انتظار  می رفت : 1-بہ دلیل برخورداری از ماھیت محلی وآشنایی چھرہ بہ چھرہ با مردم بسیاری از مشکلات موجود شھری سریع تر وبہ دور از دیوان سالاری مرتفع می شد۔ 2-باتشکیل این نھاد و با حذف تصدی ھای گستردہ ی دولت،بخشھای زیادی از بار دولت،کاھش پیدا می نمود ورابطہ ی دولت با مردم ومتقابلا رابطہ ی مردم با دولت سھل تر و شفاف تر می شد۔ 3-علی القاعدہ منتخبین مردم، ضمن استفادہ از ظرفیت ھای بومی ومحلی و با پیگیری اعتبارات دولتی،پیشرفت وآبادانی شھر ھا وروستاھا را بھتر از این رقم می زدند۔ 4-مدیریت در قالب اجماع نخبگان نہ تنھا رہ گشای بسیاری از بن بست ھا،نارسایی ھاوناھماھنگی ست بلکه می تواند نمادی از ھمدلی وتمرین الگویی از مدیریت جمعی باشد کہ متاسفانہ این انتظار ھم برآوردہ نشدہ است۔ 5-نمایندگان مجلس ،فرمانداران وشوراھا سہ رکن اصلی توسعہ وپیشرفت یک منطقہ می توانند باشند کہ با حمایت معنوی ائمہ محترم جمعہ،ظرفیت عظیمی را شکل دادہ ومی توانند درتوسعہ وعمران نقش خوبی را داشتہ باشند کہ متاسفانہ این ھماھنگی ھا نیز چندان احساس نمی گردد۔ با عنایت بہ اینکہ چھار دھہ از عمر شوراھای اسلامی شھرھاو روستاھا می گذرد این نھاد ھنوز جایگاہ واقعی خود راپیدا ننمودہ و نتوانستہ گرھی از مشکلات و معضلات شھرھا وروستاھا را آنچنانکہ شایستہ بود بگشاید۔ ضمنا نباید فراموش نمود کہ یکی از اھداف اصلی تشکیل شوراھا،سبک نمودن دولت وحذف بعضی تصدی ھاو موسسات وابستہ بہ دولت در رسیدن سریعتر بہ مطالبات مردمی بود کہ امروز متاسفانہ با ورود حدود بالای دویست ھزار نفر بہ این چرخہ،دولت را فربہ تر وتوقعات و مطالبات مردم بیشتر!! وباز نباید فراموش کرد کہ ایجاد شوراھا قدم مھمی در جھت تحقق مردم سالاری محسوب می شد کہ متاسفانہ با وضعیت موجود اگر فکری نشود بہ نظر می رسد در جھت گامی بہ پس پیش میرود۔ این عدم موفقیت از منظر گوناگون قابل بررسی بودہ و می تواند ناشی از خلاء ھای قانونی-ساختاری غیر بھینہ و نامناسب وفرھنگ ناموفق مدیریت جمعی در کشور ویا اینکہ می تواند دلایل دیگری ھم داشتہ باشد کہ از حوصلہ ی بحث خارج می باشد و لذا در آستانہ ی شروع بکار شورای پنجم از برگزیدگان مردم انتظار میرود: 1-از آسیب ھای رفتاری شامل وعدہ ھای غیر واقعی واقدامات بدون پشتوانہ فکری و عملی و عملزدگی پرھیز نمایند۔ 2-از شوراھا بعنوان پارلمان محلی یاد شدہ است واین بدان معنی است کہ در کنار ھستہ ھای مشاورہ وکارشناسان نخبہ،تصمیمات کلان راھبردی وتخصصی شھری باھمدلی وھمفکری دراین پارلمان تطبیق دادہ شود۔ 3-پرھیز جدی در جزئیات شھرداریھاو چنانچہ شوراھا وارد فضاھای دیگری شوند کارکرد اصلی خود را از دست دادہ وبہ شورای شھرداری ھا تعدیل پیدا خواھند نمود۔ 4-پرھیز از سیاست زدگی، ورود اعضاء شوراھا بہ کنشھای سیاسی جامعہ،آنھا را از وظیفہ ی ذاتی و قانونی خود دور نمودہ و بہ عقب می راند۔ 5-شوراھا را نباید سکویی برای ترقی فرض نمود چرا کہ موجب می شود کمتر برای رفاہ وشھر کار کنند فلذا رضایت جامعہ را بہ پایین ترین سطح خواھند رساند۔ 6-بخش زیادی از انتظارات مردمی از حیطہ ی وظیفہ ی شوراھا خارج است و جزء اختیارات دیگر دستگاہ ھاست وآن دستگاہ ھا نیز تحت امر شوراھا نیستند و ھیچ دستگاھی خود را پاسخگوی شوراھا نمی بیند کہ این یکی از اشکالات ساختاری شوراھاست کہ لازم است با کمک دیگر دستگاہ ھای مسئول در جھت فرھنگ سازی جامعہ تلاش شود تا موجب دلسردی مردم از نظام شورایی و وعدہ ھای دادی شدہ اعضاء شورا نگردد۔ 7-تشکیل شورای محلات بعنوان مکمل شوراھا یکی از اقدامات مناسب ومثبتی میباشند کہ می تواند شوراھا را بہ اھداف خود نزدیک نماید۔ 8-برنامہ ریزی در جھت برگزاری آموزش ھای تخصصی وعلمی در راستای ارتقاء سطح اعضاء شورا و تسلط آنھا نسبت بہ کار امری لازم وضروری بہ نظر می رسد۔  امیداوریم شورای عالی استانھا با ارائہ ی راھکار ھای مناسب و با ھمکاری دولت و مجلس شورای اسلامی وطرح در صحن علنی مجلس بتواند ھویت اصلی شوراھا را باز یابد۔انشاءاللہ

کلمات کلیدی:
کد خبر: 877671  |  مشاهده خبر در منبع اصلی: شمال نیوز
گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
راجع به ربات پارست بیشتر بدانید
به اشتراک بگذارید

آخرین خبرهای سياسي

حقوق ومزایای یک داعشی چقدر است/روایت عجیب یکی از عناصر فراری+عَکس خبرگزاری برنا  ۴ هفته پیش

حقوق ومزایای یک داعشی چقدر است/روایت عجیب یکی از عناصر فراری+عَکس «در رقه بودم»، حکایت جوانی آلمانی تونسی تبار است که پس از ظهور گروه تکفیری «داعش» با وعده هایش فریب خورده، راهی سرزمین «شام» می شود. این درحالی است که پیش زمینه پیوستن به این گروه در او وجود داشت، آنجا که می گوید: «از کودکی در گوشم از سرزمین...

نشسست 4 ساعته شورای امنیت در مورد کره شمالی بدون نتیجه به پایان رسید ایرنا  ۴ هفته پیش

نیکی هیلی نماینده ترامپ در سازمان ملل متحد بعد از ظهر امروز به خبرنگاران سازمان ملل گفت که اعضا شورای امنیت این نهاد قرار است به دعوت او و نمایندگان کشورهای ژاپن و کره جنوبی به منظور تبادل نظر و گفت وگو در خصوص آزمایش موشکی کره شمالی نشستی اضطراری برگزار کنند.وی افزود که از نظر دولت متبوع او دیگر درنگ...

شورای امنیت شلیک موشک کره شمالی بر فراز ژاپن را محکوم کرد ایرنا  ۴ هفته پیش

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، شورای امنیت تاکید کرد: کره شمالی باید اقداماتی فوری برای کاهش تنش ها انجام دهد و این مساله را دارای «اهمیت حیاتی» خواند. شورای امنیت همچنین از کره شمالی خواست که بیش از این موشک شلیک نکند و از برنامه و سلاح های هسته ای دست بردارد. در این بیانیه همچنین از کشورها خواسته...

حماس از دبیرکل سازمان ملل خواست برای پایان محاصره غزه تلاش کند ایرنا  ۴ هفته پیش

به گزارش ایرنا از خبرگزاری آناتولی ترکیه، فوزی برهوم سخنگوی حماس از سفر «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد به نوار غزه استقبال کرد.حماس سفر عالی ترین مقام دیپلماسی بین المللی به غزه را اشاره مهمی به جایگاه و اهمیت این باریکه در معادله مقابله با رژیم اشغالگر و همچنین وخامت اوضاع انسانی ساکنان آن...

رحیم‌پور ازغدی: شهید رجایی معتقد بود وزیر سرمایه‌دار نمی‌خواهم جام نیوز  ۴ هفته پیش

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، عضو شورای انقلاب فرهنگی با بیان اینکه دعواهای امروز همان دعواهای دهه شصت است، تاکید کرد: شهید رجایی معتقد بود وزیر سرمایه‌دار در کابینه نمی‌خواهم و در انتخابات باید شیوه تبلیغاتی را از راه‌های غربی جدا کنیم. سر مسائل قدرت رقابت نکنیم و از پایین جامعه به...

اختلاف شدید واشنگتن و پاریس بر سر تهران/ رئیس جمهور فرانسه: هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد جام نیوز  ۴ هفته پیش

به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفته است که هیچ جایگزینی برای توافق اتمی ایران (برجام) وجود ندارد.   به گزارش بی بی سی، آقای مکرون در دیداری با سفرای این کشور، برجام را یک "توافق خوب" توصیف کرد.   رئیس جمهور فرانسه گفته است: «توافق سال ۲۰۱۵...

پنتاگون: موشک آزمایش شده کره شمالی میان‌برد بود نامه  ۴ هفته پیش

در بیانیه وزارت دفاع آمریکا آمده است، پنتاگون آزمایش موشکی اخیر کره شمالی را رصد کرده و و ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که این موشک از نوع میان‌برد بوده و شلیک آن از پایگاه هوای سونان انجام گرفته است.به گزارش نامه نیوز پنتاگون اعلام کرد، این موشک پیش از فرود در آب‌های اقیانوس آرام از فراز قلمرو ژاپن...

هشدار وزارت دفاع الجزایر در خصوص توزیع یک نوع عطر کشنده نامه  ۴ هفته پیش

وزارت دفاع الجزایر اعلام کرده است این عطر سمی در برخی کشورهای عربی مانند مصر، سودان، لبنان، عراق، بحرین و کویت توزیع شده است .به گزارش نامه نیوز بر اساس اعلام وزارت دفاع الجزایر، نتایج آزمایش های انجام شده بر این عطر نشان داده است در زمان استفاده از این عطر عوارضی مشاهده نمی شود بلکه عوارض آن سه تا...

پیشنهاد مصباحی‌مقدم درباره انتخاب رئیس‌جمهور آفتاب نیوز  ۴ هفته پیش

آفتاب‌‌نیوز : غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانی در  زمره افرادی است که تمام قد از اصلاح قانون اساسی حمایت می کند. او در این رابطه به خبرانلاین گفت: اگرچه حذف ریاست جمهوری منجر می شود دفعات مراجعه به آرا عمومی کاهش پیدا کند اما انتخاب عاقلانه تر خواهد بود.به گزارش آفتاب‌نیوز، این عضو مجمع...

نظر سفیر انگلیس درباره برجام و روابط به ایران آفتاب نیوز  ۴ هفته پیش

آفتاب‌‌نیوز : هاپتون در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا بیان داشت که بریتانیا پیروزی مجدد حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت و در همین رابطه 'الستر برت' معاون وزیر خارجه در امور خاورمیانه و شمال آفریقا را برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اعزام کرد.وی افزود: به نظر من این اقدام نشان‌ دهنده...

ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده

پربیننده ترین خبرها