سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای صدای استاد
ترتیل صفحه ۳۵۳ قرآن با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۷/۱/۲۶

ه «نور» واقع در صفحه 353 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 353 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۳۵۲ قرآن با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۷/۱/۲۵

7 سوره مبارکه «نور» واقع در صفحه 352 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   تلاوت ترتیل صفحه 352 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود   ...

ترتیل صفحه ۳۵۱ قرآن با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۷/۱/۲۳

ه «نور» واقع در صفحه 351 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 351 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۳۴۷ قرآن با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۷/۱/۱۹

وره مبارکه «مؤمنون» واقع در صفحه 347 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   تلاوت صفحه 347 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود   ...

ترتیل صفحه ۳۳۰ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

laquo;انبیاء» واقع در صفحه 330 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 330 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۳۲۹ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

وره مبارکه «انبیاء» واقع در صفحه 329 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   ترتیل صفحه 329 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود   ...

ترتیل صفحه ۳۲۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

وره مبارکه «انبیاء» واقع در صفحه 328 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   تلاوت صفحه 328 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود   ...

ترتیل صفحه ۳۲۶ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

laquo;انبیاء» واقع در صفحه 326 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 326 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۳۲۵ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

laquo;انبیاء» واقع در صفحه 325 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 325 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۳۲۳ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

وره مبارکه «انبیاء» واقع در صفحه 323 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   تلاوت صفحه 323 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود ...

ترتیل صفحه ۳۲۲ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

laquo;انبیاء» واقع در صفحه 322 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.  تلاوت صفحه 322 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۳۲۱ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

که «طه» واقع در صفحه 321 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 321 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۳۱۵ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

که «طه» واقع در صفحه 315 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 315 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۳۰۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۲/۲

سوره مبارکه «مریم» واقع در صفحه 308 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   تلاوت ترتیل صفحه 308 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود   ا...

ترتیل صفحه ۳۰۵ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

سوره مبارکه «مریم» واقع در صفحه 305 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود.   تلاوت ترتیل صفحه 305 قرآن با صدای استاد پرهیزکار دانلود   ...

ترتیل صفحه ۳۰۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

ه «کهف» واقع در صفحه 302 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 304 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۳۰۳ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

ه «کهف» واقع در صفحه 303 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 303 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه 299 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

ه «کهف» واقع در صفحه 299 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 299 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۹۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۹

ه «کهف» واقع در صفحه 298 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 298 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۹۶ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

ه «کهف» واقع در صفحه 296 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 296 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیاتدانلود...

ترتیل صفحه ۲۹۵ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۶

ه «کهف» واقع در صفحه 295 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 295 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۹۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۵

ه «کهف» واقع در صفحه 294 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 294 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۹۲ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

«إسراء» واقع در صفحه 292 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 292 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۹۰ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

«إسراء» واقع در صفحه 290 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 290 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۸۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۸

«إسراء» واقع در صفحه 288 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 288 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۸۶ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۵

«إسراء» واقع در صفحه 286 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 286 قرآن با صدای استاد پرهیزگار ...

ترتیل صفحه ۲۸۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۳

«إسراء» واقع در صفحه 284 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 284 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۸۳ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار+صوت و متن آیات خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۱۱/۲

«إسراء» واقع در صفحه 283 قرآن کریم با صدای استاد شهریار پرهیزکار تقدیم می‌شود. تلاوت 283 قرآن با صدای استاد پرهیزکار ...

انتشار متفاوت «آتشی در نیستان» شهرام ناظری آفتاب نیوز  ۱۳۹۶/۳/۳

آفتاب‌‌نیوز : «آلبوم ماندگار «آتشی در نیستان» با صدای استاد ناظری، یکی از ارزشمندترین آثار موسیقایی است که سه دهه پیش به انتشار رسیده و کماکان همراه و نوازشگر گوش و قریحه ایرانیان دوستدار موسیقی اصیل است. این اثر از جمله تولیدات موسیقی است که دسترسی به آن در بازار موسیقی بصورت فیزیکی چندان میسر نیس...

ترتیل صفحه 107 قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۳/۲

quo;مائده» واقع در صفحه 107 قرآن کریم را با صدای استاد «شهریار پرهیزکار» می‌شنویم. تلاوت صفحه 107 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان