سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای پرهیزکار
ترتیل صفحه ۲۳۵ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

واقع در صفحه 235 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 235 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۳۳ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

واقع در صفحه 233 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 233 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۳۲ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

واقع در صفحه 232 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 232 قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»دانلود...

ترتیل صفحه ۲۳۱ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۳ هفته پیش

واقع در صفحه 231 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 231 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۲۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۴ هفته پیش

واقع در صفحه 228 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود.تلاوت ترتیل صفحه 228 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۲۵ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۴ هفته پیش

واقع در صفحه 225 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 225 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۲۴ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۴ هفته پیش

واقع در صفحه 224 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 224 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۲۳ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۵ هفته پیش

واقع در صفحه 223 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 223 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۲۲ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۵ هفته پیش

واقع در صفحه 222 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 222 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۱۰ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۸/۷

واقع در صفحه 210 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 210 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۰۹ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۸/۶

واقع در صفحه 209 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 209 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۰۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۸/۴

واقع در صفحه 208 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 208 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۰۷ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۸/۳

واقع در صفحه 207 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 207 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۰۶ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۸/۲

واقع در صفحه 206 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 206 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۰۵ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۸/۱

واقع در صفحه 205 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود.  ترتیل صفحه 205 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۲۰۴ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۷/۳۰

واقع در صفحه 204 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 204 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۰۳ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۷/۲۹

واقع در صفحه 203 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 203 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۲۰۲ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۷/۲۷

واقع در صفحه 202 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 202 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود...

ترتیل صفحه ۱۶۰ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۸

واقع در صفحه 160 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 160 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۹ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۷

واقع در صفحه 159 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 159 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۶

واقع در صفحه 158 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 158 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۷ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۵

واقع در صفحه 157 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 157 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۶ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۴

واقع در صفحه 156 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 156 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۵ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۶/۲

واقع در صفحه 155 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. ترتیل صفحه 155 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۲ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۳۰

واقع در صفحه 152 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 152 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۵۱ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۲۹

واقع در صفحه 151 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 151 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۴۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۲۵

واقع در صفحه 148 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 148 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۴۷ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۲۴

واقع در صفحه 147 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت ترتیل صفحه 147 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۴۴ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۲۱

واقع در صفحه 144 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 144 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

ترتیل صفحه ۱۳۹ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+صوت خبرگزاری فارس  ۱۳۹۶/۵/۱۴

واقع در صفحه 139 قرآن کریم با صدای «شهریار پرهیزکار» تقدیم می‌شود. تلاوت صفحه 139 قرآن با صدای استاد پرهیزکاردانلود ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان