سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای داروھای
تداخلات دارو با غذا و غذا با دارو بهداشت نیوز  ۵ هفته پیش

تداخلات دارو با غذا و غذا با داروpyridamol ، Furosamide ، Insulin (Regular , NPH) داروھﺎی زﯾﺮ در وﻋﺪه ﺻﺒﺢ، 30-15 دقیقه ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎیﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧد:    INH ، Isosorbide ، Levodopa ، Metoclopramide ، Penicillin V ، Procainamide ، Rifampine ، Thyroxine ، Tetracycline   داروھﺎﺋی کﻪ ﺑﺎیﺪ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان