سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای داروھا
تداخلات دارو با غذا و غذا با دارو بهداشت نیوز  ۱۳۹۷/۹/۳۰

تداخلات دارو با غذا و غذا با داروﻧﻤی ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف دارو ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. داروھﺎﺋی کﻪ ﺑﺎیﺪ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : Ampicillin ، Digoxin   ، Clidinium-c ، Cholestyramine ، Antimuscarines ، Dipyridamol ، Furosamide ، Insulin (Regular , NPH) داروھﺎی زﯾﺮ در وﻋﺪه ﺻﺒﺢ، 30-15 دقیقه ﻗﺒﻞ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎیﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮ...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان