سایتهای خبری تحت پوشش
اخبار در سایت شما
خبرهای فرآورد
نام‌های آشنا در اعضای هیأت مدیره «شستا» و «بازنشستگی» جام نیوز  ۶ روز پیش

ام احمد محمود رباطی: عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی فرآورد قشم روبرت بگلریان: عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیمی بافت هادی وکیلی: عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی دوده صنعت پارس طه هاشمی: عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین **داریوش قنبری: اگر نماینده مجلس نبودم، موقعیت بهتر از این داشتم وق...

نام‌های آشنا در اعضای هیأت مدیره شرکت‌های شستا و بازنشستگی ایرنا  ۱ هفته پیش

ام احمد محمود رباطی: عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی فرآورد قشمروبرت بگلریان: عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی شیمی بافتهادی وکیلی: عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی دوده صنعت پارسطه هاشمی: عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین **داریوش قنبری: اگر نماینده مجلس نبودم، موقعیت بهتر از این داشتموقتی اسامی ا...

گردآوری اخبار بوسیله ربات جستجوگر پارست
ارسال برای دوستان