الینا نجفی
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۷ شهریور ۱۳۶۳
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۷ شهریور ۱۳۶۳
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر