امیر شاهرودی
اطلاعات
تاریخ تولد:
پنج‌شنبه،۳۰ شهریور ۱۳۵۱
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
پنج‌شنبه،۳۰ شهریور ۱۳۵۱
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر