جمشید حقگو
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۲۹ خرداد ۱۳۱۷
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۲۹ خرداد ۱۳۱۷
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر