مهدی رشیدی
اطلاعات
تاریخ تولد:
سه‌شنبه،۳۰ شهریور ۱۳۵۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
سه‌شنبه،۳۰ شهریور ۱۳۵۰
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر