خسرو اسکویی فر
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۲۹ مرداد ۱۳۵۶
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۲۹ مرداد ۱۳۵۶
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر