منصوره پری زاد
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱۷ مهر ۱۳۴۷
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱۷ مهر ۱۳۴۷
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر