امیر قریشی
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۲۵ آذر ۱۳۶۸
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۲۵ آذر ۱۳۶۸
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر