کوروش قاسمیان
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۱۷ بهمن ۱۳۵۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۱۷ بهمن ۱۳۵۴
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر