یاسر شیری
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۶۵
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۶۵
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر