علی باشی
اطلاعات
تاریخ تولد:
دوشنبه،۱ دی ۱۳۵۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۱ دی ۱۳۵۴
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر