صالح قیم
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۴۲
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۱۷ شهریور ۱۳۴۲
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر