ترانه سماواتی
اطلاعات
تاریخ تولد:
چهارشنبه،۱ فروردین ۱۳۶۹
عکسها
۲ آلبوم

سارا
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
چهارشنبه،۱ فروردین ۱۳۶۹
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر