رز پارسی
اطلاعات
تاریخ تولد:
یکشنبه،۳۱ شهریور ۱۳۷۰
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
یکشنبه،۳۱ شهریور ۱۳۷۰
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر