علی چناری
اطلاعات
تاریخ تولد:
دوشنبه،۲۹ شهریور ۱۳۴۴
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۲۹ شهریور ۱۳۴۴
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر