علی دده جانی
اطلاعات
تاریخ تولد:
شنبه،۵ آبان ۱۳۵۲
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
شنبه،۵ آبان ۱۳۵۲
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر