دوست دارم دوست دارم
اطلاعات
تاریخ تولد:
جمعه،۴ تیر ۱۳۱۰
عکسها
۱ آلبوم

اطلاعات پایه
تاریخ تولد
جمعه،۴ تیر ۱۳۱۰
اطلاعات مکانی
وضعیت تاهل
مجرد
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر
مذهب
اسلام