امید صادقی
اطلاعات
تاریخ تولد:
دوشنبه،۲۲ آبان ۱۳۶۸
اطلاعات پایه
تاریخ تولد
دوشنبه،۲۲ آبان ۱۳۶۸
اطلاعات مکانی
اطلاعات تماس
اطلاعات دیگر