اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

گاهي يك نگاه, يك قطره اشك , يك آه سرد مطلبي را بيان ميكند كه در چند كتاب نميتوان از عهده آن برآمد
سعيد نفيسي

تقویم تاریخ

سال ٦٢٩: قرارداد تاريخي معروف" قرارداد استرداد صليب "ميان امپراتوري روم و دولت شاهنشاهي ايران به امضاص رسيد و به اين ترتيب ،مبارزاتي كه مدت ٢٣ سال در زمان" خسرو پرويز "جريان داشت ،و مدت دو سال نيز ميان آن وقفه ايجاد شده بود پايان يافت .يكي از شرايط اين قرارداد پس دادن صليب مقدس حضرت عيسي بود كه در زمان خسرو پرويز از بيتالمقدس به ايران آورده شده بود.

پخش اخبار زنده