اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

خرابي كار يك مملكت از دو چيز است:اول نداشتن مردمان عالم و لايق دوم , نبئدن آنها بر سر كارهاي مملكت
ولتر

تقویم تاریخ

سال ١٦٢٧: آخرين جنگ" روشل "كه در حقيقت آخرين جنگ پروتستانها و كاتوليكها در فرانسه محسوب ميشود ،به تحريك انگليسيها كه از پروتستانها حمايت ميكردند آغاز شد .لاروشل ،بندر معتبر فرانسه مركز مقاومت پروتستانها بود و سرداري آنان با" گيتون "بود .پس از يك سال جنگ كه ريشليو صدر اعظم بزرگ فرانسه خود فرماندهي كاتوليكها را داشت ،جنگ با تصرف روشل روز ٢٩ اكتبر ١٦٢٨ تمام شد.

پخش اخبار زنده