اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اتلاف وقت گرانتيرن خرجهاست
بالزاك

تقویم تاریخ

سال -٦٠: اولين اتحاد مثلث امپراتوري روم براي اداره آن امپراتوري تاسيس شد .مبتكر و پايهگذار اين اتحاد مثلث" ،ژول سزار "سردار نامآور رومي بود كه بعدها به امپراتوري آن كشور رسيد و غير از او ،پمپه و كراسوس .دو سردار ديگر رومي نيز در اداره كشور با او يار بودند .اتحاد مثلث اول روم ،با ايجاد اختلاف ميان سران اتحاديه در ٦ سپتامبر ٤٨ قبل از ميلادي مسيح منحل شد.

پخش اخبار زنده