اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

رنجي كه واقعا شجاعانه تحمل شود حتي دل سنگ را نرم ميسازد
گاندي

تقویم تاریخ

سال ٦٥٦: جنگ تاريخ" جمل "بين حضرت علي عليهالسلام از يكسو و عايشه همسر پيغمبر بزرگوار اسلام و دو تن از يارانش" طلحه و زبير "از طرف ديگر آغاز شد .در اين جنگ كه به خاطر مخالفت عايشه با خلافت حضرت علي) ع (بر پاشده بود ،عايشه سوار بر شتري جنگ را اداره ميكرد .طلحه در جريان جنگ و زبير بعد از شكست ،هنگام فرار كشته شدند و سرانجام ،اين جنگ با پيروزي حضرت علي تمام شد.

پخش اخبار زنده