نامها

فهرست نامهایی که با ب شروع میشوند
loading...
با کلیک بر روی هر حرف الفبا به نامهایی که با آن حرف شروع میشوند دسترسی پیدا کنید.
بهسان
مانند خوب، بمانند نيك
behsan
بهشاد
بهترين شادي، نيكوي شاد
behsad
بهشت
فردوس، مينو، باغ بسيار سبز و خرم
behest
بهشته
بهتر، دنياي بهتر، منسوب به بهشت، زن مطلقه
beheste
بهشيد
نوراني، به افروز، بهترين فروغ و روشنايي
behsid
بهفر
شكوهمند، داراي فر و شكوه خوب
behfar
بهك
زيباي كوچك،نام موبد موبران درروزگار شاپور ساساني
behak
بهكام
خوش كام، آرزو
behkam
بهگل
گل زيبا، گل به، كنايه از زيبا و زيباروي
behgol
بهلول
مرد خنده رو، نيكوكار، بزرگ قوم
bahlul
بهمن
راست گفتار،راست كردار
bahman
بهمنش
داراي منش و انديشه خوب
bahmanes
بهمنيار
يارو همراه بهمن
bahmanyar
بهناد
نيك نژاد، اصيل
behnad
بهناز
عشوه گر، خوش ناز و ادا،ملوس
behnaz
بهنام
خوشنام، نيكنام
behnam
بهنانه
زن خوشبو، نرم گفتار، خندان
behnane
بهنود
نام پادشاهان هند
behnud
بهنوش
گوارا، به آشامنده، عسل نيكو
behnus
بهنيا
نيك نژاد، داراي اصل و نصب، اصيل
behniya
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده