اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

از كساني كه با سكما مخالف هستند نترسيد, ار كساني بترسيد كه با شما موافق هستند ولي آنقدر جرات ندارند كه عدم موافقت خود را آشكارا بشما بگويند
ناپلئون

تقویم تاریخ

سال ٣٥٩: دومين دوره ئجنگهاي خونين ميان شاهنشاهي ساساني ايران و امپراتوري نيرومند روم ،در زمان سلطنت" شاپور دوم "معروف به" شاپور ذوالاكتاف "آغاز شد .در اين جنگ كه ٤ سال طول كشيد و با حمله ئايرانيها به متصرفات روم آغاز شد" ژولين "امپراتور روم با" شاپور "روبرو بود .جنگ ايران و روم بعد از مرگ" ژولين "روز ٨ ژانويه ٣٦٣ ميلادي به پايان رسيد .به روز ٨ ژانويه ٣٦٣ مراجعه شود.

پخش اخبار زنده