اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

فقط مردان بزرگ عيوب بزرگ را ميدانند
لاروشفوكو

تقویم تاریخ

سال ١٧٧٤: پارلمان پاريس كه قبل از سلطنت لويي شانزدهم منحل شده بود ،به دستور موپرا و با تصويب لويي شانزدهم پادشاه فرانسه افتتاح شد و اين امر ،يكي از علل بروز انقلاب كبير فرانسه شد .شادماني مردم فرانسه از افتتاح مجلس كه نمايندگان آن ميتوانستند حافظ منافع مردم باشند ،چنان بود كه شب افتتاح مردم پاريس تا صبح در خيابانها رقصيدند و كافهها و شرابفروشيها به مردم رايگان شراب و غذا ميدادند.

پخش اخبار زنده