اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

يك اراده خم نشونده بر همه چيز غالب ميآيد حتي بر زمان
شاتوبريان

تقویم تاریخ

سال ١٢٧١: سفر تاريخي" ماركو - پولو "سياح و جهانگرد معروف ونيزي به آسيا شروع شد و در اين سفر ،كه تار روز ١٠ اكتبر ١٢٩١ ميلادي مدت بيست سال به طول انجاميد ،ماركوپولو تا" كامبالو "يا" خانبالغ "كه امروزه" پكن "ناميده ميشود) و در آن زمان پايتخت" قوبيلاي قاآن "امپراتور مغولي چين بود (رفت .نتيجه ئاين سفر كتاب معروف" عجايب "به قلم ماركوپولو بود .به روز ٢٦ ژوئيه ١٢٥٤ مراجعه شود.

پخش اخبار زنده