اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

ناراحتيهايي كه بعلت سوء تفاهم در اين دنيا بوجود ميآيند , حتي با گرسنگي قابل مقايسه نيستند
مولير

تقویم تاریخ

سال ٦٢٩: قرارداد تاريخي معروف" قرارداد استرداد صليب "ميان امپراتوري روم و دولت شاهنشاهي ايران به امضاص رسيد و به اين ترتيب ،مبارزاتي كه مدت ٢٣ سال در زمان" خسرو پرويز "جريان داشت ،و مدت دو سال نيز ميان آن وقفه ايجاد شده بود پايان يافت .يكي از شرايط اين قرارداد پس دادن صليب مقدس حضرت عيسي بود كه در زمان خسرو پرويز از بيتالمقدس به ايران آورده شده بود.

پخش اخبار زنده