اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اشخاصيكه بدبختانه بلذات شديد و حاد خو گرفته اند ديگر از لذات معتدل حظ نميبرند و همواره با اضطراب دنبال شادي و نشاط ميگردند
فنلون

تقویم تاریخ

سال ١٥٠١: "پاناما "از ممالك آمريكاي مركزي ،توسط جمعي از دريانوردان اسپانيايي كشف شد و به اين ترتيب دوران تسلط اسپانيا بر اين سرزمين آغاز شد .پاناما كه درست در مرز آمريكاي مركزي قرار گرفته است ،تا سال ١٨٢١ ميلادي ،مدت ٣٢٠ سال تحت سلطه اسپانياييها قرار داشت تا در روز اول نوامبر ١٨٢١ از اسپانيا جدا شد و ٨٢ سال بعد استقلال كامل يافت .به روز ٣ نوامبر ١٩٠٣ مراجعه شود

پخش اخبار زنده