اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

ترا بزاي اين نيآفريده اندكه بهتر بخوري و بپوشي , براي اين آفريده اند كه بهتر بينديشي
سعيد نفيسي

تقویم تاریخ

سال ٣٥٩: دومين دوره ئجنگهاي خونين ميان شاهنشاهي ساساني ايران و امپراتوري نيرومند روم ،در زمان سلطنت" شاپور دوم "معروف به" شاپور ذوالاكتاف "آغاز شد .در اين جنگ كه ٤ سال طول كشيد و با حمله ئايرانيها به متصرفات روم آغاز شد" ژولين "امپراتور روم با" شاپور "روبرو بود .جنگ ايران و روم بعد از مرگ" ژولين "روز ٨ ژانويه ٣٦٣ ميلادي به پايان رسيد .به روز ٨ ژانويه ٣٦٣ مراجعه شود.

پخش اخبار زنده