اخبار

کارتهای تبریک

تولد
دوستي
ازدواج
سال نو

کلام بزرگان

اقدام به انجام غير ممكن, گونه اي تفريح است
والت ديسني

تقویم تاریخ

سال ٢١٧: جنگ خونين و مهم" اتروري "در ناحيهاي به همين نام ،ميان سپاهيان نيرومند امپراتوري روم و ارتش كارتاژ با پيروزي درخشان" آنيبال "سردار رشيد و ورزيده كارتاژي پايان يافت .در اين جنگ سپاهيان كارتاژي كمي بيش از نصف سپاه روم بودند ولي با اين وصف ٣٠ هزار سپاه رومي را به سختي درهم شكستند و اين شكست مقدمه شكستهاي بعدي روم از دولت كارتاژ و پادشاه جنگجوي آن كشور" آنيبال "بود.

پخش اخبار زنده