لالایی تابستانی

 

لالایی تابستانی


لالا لالا گل پونه


گل زیبای بابونه


بپوش از برگ گل پیرهن


هواگرمه تابستونهلالالالاشب تیره


بخواب گلبرگ من!دیره


تموم ماهیا خوابن


چرا خوابت نمی گیره؟لالا مهتاب ازاون بالا


تورومی بینه وحالا


می گه این بچه ی شیطون


نگرده پس چرا لالا؟می ره می تابه اون دو را


به روی تپه ماهو را


به روی گل که خوابیده


کنار بچه زنبورالالالالاخبر لالا


شده فصل سفر لالا


یکی رفت و یکی اومد


لالاچشما به درلالالالالالاخبراومد


پرنده از سفر اومد


یکی بال وپرش واشد


یکی بی بال و پر اومد

 


 

 

 


لالادنیا گذرگاهه


گذرگاهی که کوتاهه


یکی رفته یکی مونده


یکی الان تو راههلالالالاگل پونه


که دنیا یک خیابونه


یکی رفت و یکی اومد


چرا؟هیچ کس نمی دونه!لالالالاگل تازه


که شبها چشم تو بازه


ببین دنیا پر از رنگه


ببین دنیا پر از رازهیه جا مهتابی و روشن


یه جا تاریک و بی روزن


یه جا صحرا و خارستون


یه جا باغ و یه جا گلشن

 
لالاصحرا پر از رنگه


دهان چشمه ها تنگه


نگاه آسمون صافه


دل کوهها پر از سنگهلالاکه چشم تو نازه


دهان درّه ها بازه


ببین از خستگی انگار


کشیدن باز خمیازهلالا شب توی باغ اومد


باهاش صد تا چراغ اومد


حریر خواب هم کم کم


به روی چشم زاغ اومدستاره می زنه سوسو


می خوابه بچه ی راسو


می خوابن کفشدوزکها


می خوابه موشی ترسولالا کن درّه می خوابه


کنارش برّه می خوابه


گل من شب پره پیشت


می آد یک ذرّه می خوابهلالا کن شیر می خوابه


گوزن پیر می خوابه


میون درّه ی ساکت


گل انجیر می خوابهلالالالالالالایی


چراغ خونه ی مایی


دیگه از شب نمی ترسم


تو مهتابی تو زیباییتو این جایی لالالایی


گل مایی لالالایی


بمونی تا ابد پیشم


نری جایی لالالاییلالادنیا پر از رنگه


یه جا صلحه یه جا جنگه


لالاهرجا که آشوبه


دلا غمگینه و تنگهلالا دنیا پر از نوره


پر از عشقه پراز شوره


ولی گاهی تو می بینی


دلا از همدیگه دوره


 


لالا لالاشب تاره


درخت سیب بیداره


لپ سیبا همه سرخه


درخت انگار تب داره!لالالالاگل سنبل


نشسته توی ایوون گل


هواگرمه که این طوری


عرق کرده تن بلبللالالالاگل گندم


لالاخوابن همه مردم


نترس ازشهر خواب امشب


کسی اونجا نمی شه گملالالالاگل صدپر


گل نیلوفر مادر


بخواب آروم که می خنده


شب زیبای شهریور

 

سروده:مریم اسلامی

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

چشم مادر
          مادر من فقط يك چشم داشت . من از اون متنفر بودم . اون هميشه مايه خجالت من بود اون براي امرار......

پخش اخبار زنده