الهی! ا ی بیننده نمازها

 

الهی


الهی!


ای بیننده نمازها ،ای پذیرنده نیازها...ای داننده رازها و ای شنونده آوازها...


ای مطلع بر حقایق و ای مهربان بر خلایق...


عذرهای ما بپذیر که تو غنیّ و ما فقیر...


عیبهای ما مگیر که تو قویّ و ما حقیر...


اگر بگیری بر ما،حجت نداریم و اگر بسوزی طاقت نداریم...


از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمت...

 الهی!


تو بر رحمت خود و من بر حاجت خویش...تو توانگری و ما درویش...

 

 


الهی!


چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر...و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم و خاک بر سر...


 


الهی!


در سر خمار تو داریم و در دل اسرار تو داریم و به زبا ن اشعار تو داریم...

اگر گوییم ثنای تو گوییم و اگر جوییم رضای تو جوییم...

 

 

 

 

مذهبی, نماز های مستحبی, دردو دل با خدا, اعمال مستحبی, مناجات با خدا, رازو نیاز باخدا,راز دل با خدا گفتن,حرف زدن بیا خدا مذهبی, نماز های مستحبی, دردو دل با خدا, اعمال مستحبی, مناجات با خدا, رازو نیاز باخدا,راز دل با خدا گفتن,حرف زدن بیا خدا

ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده