روش خوانده شدن کلمات در مغز

 

 

 

روش خوانده شدن کلمات در مغز

 

چناچنه به طور رومزره به زبان فارسي صبحت مي کيند، خاوهيد تواسنت اين نوتشه را بخاونيد.

در داشنگاه کبمريج انگلتسان تقحيقي روي روش خوادنه شدن کملات در مغز اجنام شده است

که مخشص مي کند که مغز انسان تهنا حروف اتبدا و اتنهاي کلمات را پدرازش کرده و کمله را مي خاوند.

به هيمن دليل است که با وجود به هم ريتخگي اين نوتشه شما تواسنتيد آنرا بخاونيد


ارسال برای دوستان
به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

پخش اخبار زنده