تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 20
سال 1443: "ماتياس كورون "يكي از بزرگترين پادشاهان مجارستان) هنگري (در قرن پانزدهم ميلادي ،در شهر" كلوزسدار "قدم به عرصه وجود گذاشت 15 .ساله بود كه به تخت سلطنت نشست و از 20 سالگي ،سلطنت مستقل و مستبدانه خود را آغاز نمود .ماتياس كورون در جنگهاي بسياري عليه امپراتوري عثماني شركت كرد و روز 18 مارس 1490 ميلادي مرد .به روز 18 مارس 1490 و 23 دسامبر 1458 مراجعه شود
سال 1696: "مادام دوسيونيه "از شخصيتهاي معروف ادبي فرانسه در قرن هفدهم ميلادي پس از 70 سال زندگي ،بدرود حيات گفت .اين زن نامدار كه به طور كامل" ماري دورابوتين شانتال ماركيز دوسوينيه "نام داشت روز 5 مه 1626 ميلادي در پاريس متولد شد و بعدها به تاسيس مجامع مختلف ادبي همت گماشت .مراسلاتي كه از او باقيمانده است آيينه تمام نماي روزگار و عصر اوست .به روز 5 مه 1626 ميلادي مراجعه شود
سال 1745: "شارل هفتم "امپراتور آلمان و پادشاه منطقه باوير ،پس از 48 سال زندگي و 19 سال پادشاه و دو سال امپراتوري ،بدرود حيات گفت .وي روز 28 مارس 1697 ميلادي در شهر بروكسل پايتخت بلژيك امروزي قدم به عرصه وجود گذاشت .در سال 1726 ميلادي به فرمانروايي باوير رسيد و سپس در جريان جنگهاي 7 ساله با اتريش در 27 ژانويه 1743 ميلادي به امپراتوري رسيد .به روز 27 مارس 1697 و 27 ژانويه 1743 مراجعه شود
سال 1823: "ژان هانري فابر "طبيعيدان و حشرهشناس معروف فرانسوي در قرون هيجدهم و نوزدهم كه به او" شيفته حشرات "لقب دادهاند در" سنت لئون "واقع در" آويرون "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام تحصيلات به تدريس و تحقيق پرداخت و اسرار بسياري در مورد زندگي حشرات كشف كرد و اين اكتشافات سبب شهرت او شد" .فابر "روز 9 مارس 1915 ميلادي بدرود حيات گفت .به روز 9 مارس 1915 مراجعه شود
سال 1893: سرزمين" لائوس "كه يكي از مهمترين ممالك امروزي آسيايي جنوب شرقي محسوب ميشود ،در جريان توسعه تصرفات آسيايي فرانسه ،تحتالحمايه آن كشور شد و به اين ترتيب جنگ لائوس با پيروزي پاياني يافت .لائوس در 24 مارس 1899 ميلادي رسماش ضميمه اتحاد هندوچين فرانسه شد و در 16 ژوييه 1949 ميلادي به استقلال رسيد .به روز 14 مارس 1899 و 19 ژوييه 1949 مراجعه شود
سال 1896: "اشعه ايكس "توسط" رونتگن "يكي از برجستهترين فيزيكدانان آلمان و جهان كشف شد .رونتگن ،اين اشعه را پس از سالها مطالعه و تحقيق كشف كرده بود و به خاطر كشف آن نيز به دريافت جايزه نوبل نائل آمد .رونتگن با كشف اين اشعه كه از اجسام سخت نيز عبور ميكند ،عكسبرداري از درون بدن و استخوانها را كه تا آن زمان امكان نداشت ،براي بشر آسان ساخت .به روز 10 فوريه 1923 ميلادي مراجعه شود
سال 1939: بندر زيباي" بارسلون "بعد از يك بمباران دهشتناك در 16 ژانويه 1938 و يك جنگ خونين و پر تلفات كه از روز 23 دسامبر 1938 ميلادي آغاز شده بود سرانجام در برابر نيروهاي سلطنتطلب اسپانيا سقوط كرد و ژنرال" فرانكو "فرمانده قواي سلطنتطلبان كه قصد بر انداختن رژيم جمهوري را در آن كشور داشت ،پيروزمندانه وارد شهر شد .به روز 16 ژانويه و 23 دسامبر 1938 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده