تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه نوامبر روز 17
سال 1470: "شارل هشتم "يكي از پادشاهان معروف و جنگجوي فرانسه در قرن پانزدهم ميلادي در" پاريس "قدم به عرصه وجود گذاشت و پدرش لويي يازدهم در آن زمان سلطنت داشت پس از مرگ پدر در 3 مارس 1483 ميلادي وي در حالي كه بيش از 13 سال نداشت به سلطنت رسيد و پس از 15 سال سلطنت روز 20 اوت 1498 بدرود حيات گفت .به روز 3 مارس 1483 و 20 اوت 1498 مراجعه شود
سال 1533: "گيوم دوناسو "معروف به" پرنس دورانژ "كه به او" گيوم خاموش "نيز لقب داده بودند ،در" اورانژ "هلند قدم به عرصه وجود گذاشت .در جريان شورشها و قيامهاي استقلالطلبي مردم هلند عليه اسپانيا ،وي فرمانده استقلالطلبان بود و با وجود ايجاد اتحادي بين ايالات مختلفه هلند ،معهذا مغلوب اسپانيا شد و روز 24 مارس 1584 ميلادي به دست اسپانياييها كشته شد .به روز 17 ژوئن 1576 مراجعه شود
سال 1709: "اليزابت "ملكه مقتدر و نامدار روسيه در قرن هجدهم ميلادي ،در" مسكو "قدم به عرصه وجود گذاشت .اليزابت دختر پطر كبير و كاترين اول بود .زني با هوش و جاهطلب بود و با افسران ارتش روسيه روابطي دوستانه داشت و به كمك آنها بود كه روز 6 دسامبر 1741 ميلادي به سلطنت رسيد و با كمال قدرت تا روز مرگش يعني 5 ژانويه 1762 ميلادي سلطنت كرد .به روز 5 ژانويه 1762 مراجعه شود
سال 1796: سلطنت 5 ساله تزار پل اول ،امپراتور روسيه در قرن هجدهم ميلادي پس از مرگ كاترين كبير ،آغاز شد .پل اول كه روز 23 اوت 1754 ميلادي در" سن پطرزبورگ "متولد شده بود ،هنگامي كه بر تخت مينشست 42 ساله بود وي در جريان توطئهاي كه عدهاي سران ارتش عليه او ترتيب داده بودند روز 23 مارس 1801 خفه شد .به روز 23 اوت 1754 و 23 مارس 1801 مراجعه شود
سال 1796: "كاترين كبير "ملكه مقتدر روسيه كه به عنوان كاترين دوم نيز شهرت دارد ،پس از 67 سال زندگي و 34 سال سلطنت بدرود حيات گفت .اين زن بزرگ كه اصلاش آلماني بود ،روز 19 مه 1729 ميلادي در" اشتتين "قدم به عرصه وجود گذاشت و بعد به همسري پطر سوم وليعهد روسيه درآمد .پس از قتل پطر سوم در 6 ژوييه 1762 ميلادي به امپراتوريسي روسيه رسيد .به روز 6 ژوييه 1762 مراجعه شود
سال 1839: حكومت" ميلوخ اوبرنوويچ "اولين فرمانرواي صربستان پايان يافت .اين مرد كه در انقلاب بزرگ آزاديخواهي صربها ،رهبري شجاع و سياستمدار بود ،از سال 1830 ميلادي) روز 5 ژوييه (به فرمان امپراتور عثماني به امارت صربستان رسيده و حكومت در خانواده او موروثي شده بود .چون وي در حكومت راه استبداد ميپيمود ،مردم عليه او قيام كردند ،در اين روز خلع شد و پسرش پرنس ميشل را به جاي او انتخاب كردند.
سال 1870: كشورهاي جنوبي آلمان نيز الحاق خود را به اتحاديه دولتهاي شمالي آلمان كه روز 9 آوريل 1867 ميلادي به ابتكار بيسمارك صدراعظم بزرگ آلمان تاسيس شده بود ،اعلام كردند .با الحاق اين ممالك كه عبارت بودند .از" باوير - وورتمبرگ - باد "عنوان اتحاديه دولتهاي شمالي آلمان به امپراتوري آلمان مبدل شد و به اين ترتيب آخرين قدم در راه اتحاد آلمان برداشته شد .به روز 9 آوريل 1867 مراجعه شود
سال 1889: "رابرت براونينگ "سراينده آثاري چون" مردان و زنان "و" انگشتري و كتاب "پس از 77 سال زندگي بدرود حيات گفت" .براونينگ "روز 24 فوريه 1812 ميلادي در ناحيهاي در لندن به نام" كامبرول "متولد شد .سبك شعر وي ،ساده و لطيف بود و به اين سبب فهم آن براي بعضي مشكل به نظر ميرسيد .او شوهر اليزابت بارت شاعر معروف و پر احساس انگليسي بود .به روز 24 فوريه 1812 مراجعه شود
سال 1917: "اوگوست رودن "يكي از برجستهترين شخصيتهاي هنري قرون نوزدهم و بيستم ميلادي فرانسه ،پس از 77 سال زندگي در شهر به نام" مورون "بدرود حيات گفت" .رودن "كه كار هنري را از كودكي و نوجواني آغاز كرده بود ،روز 12 نوامبر سال 1840 ميلادي در" پاريس "متولد شده بود .از برجستهترين آثار او" مرد متفكر و بوسه "را بايد نام برد .به روز 12 نوامبر 1840 مراجعه شود
سال 1918: دو ايالت صنعتي و مهم" آلزاس و لرن "پس از 48 سال كه در تصرف دولت آلمان قرار داشت ،در نتيجه شكست آلمان در جنگ بينالملل اول به فرانسه بازگشت .آلزاس و لرن در جنگهاي معروف 1870 ميلادي بين فرانسه و آلمان ،توسط آلمانيها تصرف و اشغال شده بود .اين دو ايالت كه در مشرق فرانسه قرار دارند هنوز هم متعلق به فرانسه هستند و جزص ايالات اصلي فرانسه محسوب ميشوند.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده