تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 11
سال 642: سلطنت و زندگي" يزدگرد سوم "آخرين شاهنشاه از سلسله تاريخي ساسانيان با مرگ او بدست آسياباني در نزديكي مرو به پايان رسيد و به اين ترتيب دوران سلطنت 416 ساله ساسانيان نيز پايان يافت .علت مرگ" يزدگرد سوم "شكست وي از اعراب مسلمان بود .وي در نزديكي مرو به آسياباني پناه برد و آسيابان به طمع البسه فاخري كه بر تنش بود ،او را كشت .به روز 16 فوريه 632 ميلادي مراجعه شود مراجعه شود
سال 1325: بناي شهر" مكزيكو "پايتخت كشور جمهوري مكزيك در آمريكاي امروزي توسط آخرين پادشاه سلسله" آزتك"ها كه مكزيكو" مونته زوما "نام داشت آغاز شد .نام اوليه و قديم مونته زوما يك نام بومي به نام" تنوك - تيتلان "بود و هدف از ساختمان آن ،ايجاد يك مركز بزرگ روحاني" آزتك "بود و بعدها به عنوان پايتخت مكزيك انتخاب گرديد.
سال 1777: "آلكساندر اول "يكي از نامدارترين امپراتوران روسيه در قرن نوزدهم ميلادي ،در شهر" سن پطرزبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" پل اول "امپراتور روسيه بود و او در سن 24 سالگي روز 23 مارس 1801 ميلادي به جاي پدر به سلطنت رسيد .دوران سلطنت او مصادف با امپراتوري ناپلئون در فرانسه شد .آلكساندر اول روز 16 نوامبر 1825 ميلادي مرد .به روز 16 نوامبر 1825 و 23 مارس 1801 مراجعه شود
سال 1889: "شورول "شيميدان و محقق معروف فرانسوي در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي بعد از 103 سال زندگي بدرود حيات گفت" .ميشل - اوژن - شورول "روز 10 دسامبر 1786 ميلادي در" آنگرس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي مكتشف طريقه تجزيه چربيها و روغنهاي نباتي و حيواني و مخترع شمع معروف به" شمع گچي "است .به روز 10 دسامبر 1786 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده