تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژانویه روز 14
سال 224: جنگ تاريخي معروف به" هرمزدگان "در سرزمين خوزستان ميان" اردشير بابكان "سرسلسله ساسانيان و" اردوان پنجم - اشك بيست و هشتم "آخرين فرمانرواي اشكاني اتفاق افتاد .در اين جنگ با وجودي كه سپاهيان اشكاني بيشتر بودند ،معهذا به سبب وجود اختلاف ميان سرداران اشكاني" ،اردوان پنجم "شكست خورد و با قتل او در 18 ژانويه 226 ميلادي سلسله اشكاني منقرض شد .به روز 18 ژانويه 226 مراجعه شود
سال 1797: خونينترين جنگهاي شمال ايتاليا ميان 16 هزار فرانسوي به سرداري ناپلئون بناپارت و 40 هزار اتريشي به سرداري" آلوينزي "در محلي به نام" ريوولي "اتفاق افتاد .اين منطقه در انتهاي دره" آديژ "واقع شده و همه چيز به نفع اتريشيها بود ولي بار ديگر به سبب تاكتيك درخشان نظامي سردار فرانسوي اتريشيها شكست خوردند و علاوه بر 10 هزار نفر اسير در حدود 5 هزار نفر نيز از سپاه اتريش كشته شدند .جنگ" ريوولي "يكي از جنگهاي مهمي بود كه ناپلئون بناپارت قبل از احراز مقام امپراتوري فرانسه در آن شركت كرد و با نبوغ نظامي خاص خويش پيروز شد.
سال 1875: "آلبرت شوايتزر "طبيب ،شاعر ،موسيقيدان و صلحدوست بزرگ قرن بيستم در دهد كه كوچكي به نام" كايزرسبك "در آلزاس فرانسه متولد شد .پدرش كشيش بود لوي خود او پس از اخذ دكتراي طب براي كمك به آفريقاييهاي مستمند به آفريقا رفت و تا آخر عمر خود را وقف مداواي آنان كرد و سرانجام نيز روز 4 سپتامبر 1965 ميلادي در همان قاره مرد .به روز 4 سپتامبر 1965 ميلادي مراجعه شود
سال 1942: كنفرانس تاريخي" كازابلانكا "در بندر تاريخي و معروفي به همين نام در مراكش در جريان جنگهاي بينالملل دوم آغاز گرديد .در اين كنفرانس بزرگ سياسي و نظامي ،دو تن از برجستهترين سران متفقين" فرانكلين دلانو روزولت "رييس جمهوري آمريكا و" وينستون چرچيل "نخست وزير انگلستان شركت داشتند و تا روز 26 ژانويه همان سال به مذاكرات خود ادامه دادند .به روز 26 ژانويه و 10 ژوييه 1943 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده