تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه مارس روز 14
سال 1133: جنگهاي 20 ساله معروف به" تاج و تخت "براي بدست آوردن تاج سلطنتي در كشور فرانسه آغاز شد .در اين نبرد مدعيان زورمند سلطنت فرانسه با يكديگر روبرو بودند و در جريان آن ،جمع كثيري از سكنه فرانسه به قتل رسيدند .اين جنگ روز 16 ژوئن سال 1153 ميلادي با پيروزي" هانري دوپلانتاژنه "پايان يافت و سلسله سلطنتي پلانتاژنه تاسيس شد .به روز 16 ژوئن 1153 مراجعه شود
سال 1566: "ژاك اول "پادشاه معروف انگلستان و اولين تاجدار از سلسله سلطنتي" استوارت "قدم به عرصه وجود گذشت .وي از طرف مادر نسبش به هانري هفتم ميرسيد و مادرش ماري استوارت ملكه معروف انگلستان اعدام شد .ژاك اول كه با عنوان ژاك ششم پادشاه اسكاتلند بود ،در سال 1603 ميلادي پس از مرگ اليزات اول پادشاه انگلستان شد و تا روز 30 ژوئن 1582 زندگي كرد .به روز 30 ژوئن 1582 مراجعه شود
سال 1794: "فرقه آنراژه "كه در جريان انقلاب كبير فرانسه در آن كشور بوجود آمده و عليه همه چيز قيام كرده بود ،توسط" روبسپير "يكي از نامدارترين انقلابيون فرانسه منقرض شد .اعضاي اين فرقه ،مذهب و مليت را به بازي گرفته بودند و براي خيابانها و ميدانها نام ميوهها و سبزيها را گذاشته بودند .روئساي اين فرقه" شومت "و" هربت "نام داشتند كه با ساير فعالين حزب ،همه اعدام شدند .به روز 10 نوامبر 1793 مراجعه شود
سال 1799: اولين پيروزي در جنگ ميان سپاهيان امپراتوري عثماني و سپاهيان جمهوري انقلابي فرانسه در سرزمين شام ،نصيب ناپلئون بناپارت سردار فرانسوي شد و بندر" يافا "كه امروزه جزص كشور اسرائيل است ،به تصرف فرانسويان درآمد .در جنگ يافا با وجودي كه سپاهيان عثماني به سختي مقاومت كردند معهذا به علت خيانت يكي از معتمدين محلي كه با فرانسويان روابط محرمانه داشت ،عثمانيها شكست خوردند.
سال 1883: "كارل ماركس "يكي از بزرگترين فلاسفه و شخصيتهاي اقتصادي قرن بيستم ،پس از چند سال زندگي ،به علت وجود غدهاي كه در كبد او بوجود آمده بود بدرود حيات گفت .اين مرد كه پيروي از افكارش سبب ايجاد مرام كمونيسم در دنيا شده است ،به سال 1818 ميلادي در" تروه "بدنيا آمد .كتاب معروف او" ماترياليسم ديالكتيك - سرمايه "نام دارد .به روز 5 مه 1818 مراجعه شود
سال 1921: قرارداد" ريگا "در شهر ريگا پايتخت ليتواني ،كه در آن زمان هنوز جزص خاك روسيه شوروي نشده و كشور مستقلي بود ،بين دولت روسيه و دولت لهستان به امضاص رسيد .به موجب مواد اين قرارداد كه بعد از ترك مخاصمه دو كشور در اكتبر 1920 ميلادي صورت گرفته بود ،دولت روسيه ،قسمتهايي از اراضي غربي را كه قبلاش از لهستان گرفته بود به آن كشور مسترد داشت.
سال 1951: قيام اصلاحطلبانه" وينوبابهاوه "در هندوستان آغاز شد و اين قيام كه در آغاز فقط از يك نفر تشكيل ميشد ،امروزه ميليونها نفر در سراسر هند پيرو دارد كه به آن عمل ميكنند" .وينو بابهاوه "با تعديل نظريات" گاندي "رهبر فقيد مردم هند طرحي براي تقسيم اراضي كشاورزي بوجود آورد كه در حال حاضر در بسياري از مناطق هند به آن عمل ميشود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده