تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه می روز 15
سال 1410: "فرواسار "يكي از مشهورترين مورخان فرانسه در قرن چهاردهم ميلادي پس از 93 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مورخ اديب ،روز 1 فوريه 1317 جنگهاي صد ساله در خانوادهاي عادي متولد شده و عليرغم فقر خانوادهاش ،به تحصيلات خود ادامه داده بود .از مهمترين آثار" فرواسار "دوره ئتاريخ را بايد نام برد .به روز 1 فوريه 1317 مراجعه شود.
سال 1541: دومين جنگ شارل پنجم معروف به" شارلكن "امپراتور بزرگ اروپاي قرن شانزدهم ميلادي با مسلمانان شمال آفريقا با پيروزي وي پايان يافت .در جنگ اول كه روز 9 ژوييه 1534 ميلادي اتفاق افتاد ،شارلكن بر تونسيها پيروز شد ولي اين بار حريف او مسلمانان الجزاير بودند كه با وجود پيروزيهاي اوايل جنگ سرانجام شكست خوردند .به روز 9 ژوييه 1534 مراجعه شود.
سال 1602: اوتودوگريك" اوتودوگريك "يكي از معروفترين و برجستهترين مخترعين آلماني در قرن هفدهم ميلادي در" ماگدبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .صنعتگر زحمتكشي بود كه بيشتر از ساير همكاران خويش به تحقيقات فني دست ميزد و نتيجه اين تحقيقات نيز اختراع ماشين تخليه هوا بود كه بعدها مخترعان ديگر آن را كامل كردند .وي ،روز 6 دسامبر 1686 مرد .به روز 6 دسامبر 1686 مراجعه شود.
سال 1774: مارشال" اوگوست دومارمون "يكي از مطمئنترين سرداران فرانسه در دوران امپراتوري ناپلئون بناپارت در" شاتيلون سورسن "قدم به عرصه ئوجود گذاشت" .مارمون "كه از افسران تحصيلكرده و صاحب ذوق فرانسه بود ،تنها مارشالي است كه خاطرات جنگها و زندگي خود را به صورت منظمي نوشت و بسياري حقايق تاريخي را فاش كرد .وي روز 28 ژانويه 1854 ميلادي مرد .به روز 28 ژانويه 1854 مراجعه شود.
سال 1822: انقلاب تاريخي و خونين" پرتغال "توسط جمهوريخواهان آن كشور آغاز شد و نتيجه ئاين انقلاب گريختن پادشاه پرتغال به برزيل و اعلام حكومت جمهوري در كشور پرتغال توسط جمهوريخواهان بود ولي دوران اين جمهوريت چندان به طول نيانجاميد و دوباره سلطنت در آن كشور گسترده شد .تا در سال 1910 ميلادي ،بر اثر انقلاب جمهوري يكسره در آن كشور بر جا ماند.
سال 1879: جمعيت آزاديخواهان ايرلند كه براي تحصيل استقلال آن كشور قيام كرده بودند ،توسط پارنل ،سياستمدار و ميهنپرست معروف ايرلند تاسيس شد .اعضاي اين جمعيت كه بعدها با وجود انحلال آن در 29 اكتبر 1881 ميلادي با مبارزات خود موفق به كسب استقلال شدند .روستائيان ايرلندي بودند كه توسط ملاكين انگليسي از زمينهاي خود رانده شده بودند .به روز 29 اكتبر 1881 مراجعه شود.
سال 1919: "ازمير "يكي از تاريخيترين و مهمترين شهرهاي امروزي جمهوري تركيه پس از نبردي خونين و پرتلفات به دست نيروهاي مصطفي كمال پاشا باني تركيه ئنوين سقوط كرد و به اين ترتيب به اشغال يونانيها در اين شهر خاتمه داده شد .ازمير در مغرب تركيه واقع شده و در ساحل درياي اژه قرار دارد .جشن اصلي جمهوريت تركيه از همين شهر زيباي تاريخي آغاز شد.
سال 1941: "نايلون "يكي از رايجترين و پراستفادهترين پديدههاي شيميائي قرن بيستم در جريان جنگهاي بينالملل دوم در آمريكا اختراع شد .مخترع و مكتشف اصلي نايلون معلوم نيست چون هيئتي از شيميدانان آمريكائي با هم روي فرمول آن كار ميكردند .هدف اين عده به دست آوردن فرمولي براي ساختن مادهاي بود كه بتواند جاي پنبه و پشم را در نساجي بگيرد.
سال 1955: كشور جمهوري اتريش ،استقلال مجدد خود را به دنيا اعلام كرد .اتريش كه در جريان جنگ دوم جهاني ابتدا به امر هيتلر ضميمه ئآلمان شده بود ،بعد از پايان جنگ به گناه كمك سياسي به آلمان نازي از طرف 4 كشور روسيه ،آمريكا ،انگليس و فرانسه اشغال شد .تا در اين روز طي قراردادي به همت" ژوليوس راب "دوران اشغال ممالك خارجي توسط نيروهاي متفقين تمام شد و اتريش به استقلال رسيد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده