تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه می روز 16
سال 1449: امير عليشير نوائي ،سياستمدار دوران سلطنت تيموريان و اديب معروف قرن شانزدهم ميلادي چشم به جهان گشود .وي كه در خانوادهاي ادبدوست و هنرپرور متولد شده بود ،بعدها به وزارت سلطان حسين بايقراص يكي از آخرين سلاطين تيموري ايران رسيد .و خدمات فراوان به علم و ادب و هنر ايران كرد .عمده ئشهرت و معروفيت سلطان حسين بايقرا به خاطر وزارت عليشير نوائي بود.
سال 1502: سرزمين" هوندوراس "يكي از ممالك امروزي آمريكا مركزي كه توسط" كريستف كلمب "كاشف سرزمين و قاره ئآمريكا كشف شده بود ،جزص متصرفات آمريكائي اسپانيا قرار گرفت .دوران سلطه ئدولت اسپانيا بر اين كشور مدت 313 سال يعني تا 15 سپتامبر 1815 سال به طول انجاميد و در اين سال ،به فدراسيون آمريكا مركزي پيوست و روز 18 اكتبر 1838 كاملاش مستقل شد .به روز 15 سپتامبر 1815 مراجعه شود.
سال 1672: "اغماضنامه ئمذهبي جديد "توسط شارل دوم پادشاه انگلستان صادر شد و به موجب اين اغماضنامه ،پادشاه انگلستان كه به موجب معاهده ئتاريخي" دوور "در 25 مارس 1670 ميلادي با پادشاه فرانسه متحد شده بود ،آزادي مذهبي براي كليه ئمذاهب انگلستان اعلام كرد و به اين ترتيب ،فشار بر كاتوليكها و پورپتنها كه از آغاز سلطنت شارل دوم شروع شده بود پايان يافت و روز 17 آوريل 1673 ميلادي به كلي لغو شد.
سال 1703: ساختمان شهر تازهاي در ساحل روز نوا و منتهياليه خليج فنلاند ،در روسيه به دستور پطر كبير امپراتوري معروف روسيه ،آغاز شد .تزار" پطر كبير "ميخواست شهر جديد را به پايتختي خود انتخاب كند و به اين سبب آن را" سن پطرزبورگ "ناميد .محل اين شهر در منطقهاي باتلاقي بود و در ساختمان آن فداكاري فراوان به كار رفت .اين شهر امروزه" لنينگراد "خوانده ميشود.
سال 1806: محاصره اقتصادي معروف به" محاصره بحري "از طرف دولت انگلستان براي فلج كردن اقتصاد فرانسه و در نتيجه به زانو درآوردن ناپلئون بناپارت آغاز شد .در اين محاصره ،ناوگان انگلستان ماصمور شده بود كه كليه ئبنادر فرانسه را تحت نظر داشته و از ورود و خروج كالا به فرانسه جلوگيري كند .اين محاصره سبب صدور فرمان تاريخي برلين در 21 نوامبر 1806 و ممنوعيت تجارت اروپا با انگلستان از طرف فرانسه شد.
سال 1812: قرارداد معروف" بخارست "ميان تزار آلكساندر اول و" سلطان محمود دوم "امپراتور عثماني در شهري به همين نام كه امروزه پايتخت كشور مجارستان است به امضاص رسيد .قبل از اين پيمان بين روسيه و عثماني به خاطر طرفداري روسها از آزاديخواهان صربستان جنگ بود و پيروزي نيز با روسها بود ،اما به سبب حمله ئناپلئون به روسيه آلكساندر ناچار به صلح با عثماني و استفاده از سربازان خود در جنگ با فرانسه شد.
سال 1846: ژنرال" آلكساندر فون كلوگ "يكي از برجستهترين فرماندهان و سرداران آلمان در جنگ اول بينالمللي در" مونستر "متولد شد .وي از خانوادهاي اشرافي بود و پدر و جدش نيز اتريشي بودند در جنگ اول وي فرمانده سپاه اول آلمان بود و در اوت 1914 ميلادي در جنگ با مارشال" فرنچ "فرمانده انگليسي پيروزي يافت .كلوگ ،روز 26 اكتبر 1934 ميلادي مرد .به روز 26 اكتبر 1934 مراجعه شود.
سال 1916: قرارداد تاريخي معروف به قرارداد" سايكس - پيكو "بين نمايندگان بريتانياي كبير و جمهوري فرانسه به امضاص رسيد و چون امضاصكنندگان آن" سرمارك سايكس "انگليسي و" شارل فرانسوا پيكو "فرانسوي بودند ،اين اسم معروف گرديد .به موجب اين قرارداد دولتهاي انگليس و فرانسه كشورهاي عربي را بين خود تقسيم كردند و فلسطين را كنار گذاشتند تا به وسيله ئيك دستگاه بينالمللي اداره شود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده