تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه ژوئن روز 13
سال 1638: "ژان سنيوس "مبتكر مسلك و مذهب معروف" ژان سنيسم "در اروپاي قرن هفدهم ،پس از 53 سال زندگي بدرود حيات گفت .نام الي او" كرنليوس ژان سن "بود و روز 7 اكتبر 1585 ميلادي در" لردام "هلند متولد شده بود" .ژان سنيوس "بر اثر مطالعه كتب و رسالات روحاني در شمار روحانيون و تئولوژيستهاي دانشمند هلند درآمد مذهب او شبيه مذهب پروتستان است .به روز 7 اكتبر 1585 مراجعه شود.
سال 1665: "شارل دوم "پادشاه اسپانيا ،در حالي كه بيش از 5 سال از زندگي او نميگذشت به جاي پدرش فيليپ چهارم ،به سلطنت رسيد .شارل دوم ،روز 27 فوريه سال 1660 ميلادي در مادريد متولد شده بود .در دوران حيات وي ،اروپا عرصه جنگهاي خونيني شد كه اسپانيا نيز در آن شركت داشت .وي روز 1 نوامبر 1700 ميلادي در چهل سالگي بدرود حيات گفت .به روز 1 نوامبر 1700 مراجعه شود
سال 1807: "ياولووا "شاعره بزرگ و شخصيت معروف ادبي روسيه در قرن نوزدهم ميلادي در شهر" هلموند "واقع در آلمان متولد شد .پدر و مادرش آلماني بودند ولي چون خود او به يك اديب روسي علاقمند شد و با او ازدواج كرد ،تبعه روسيه شد" .ياولووا "در سال 1838 اولين مجموعه اشعارش را منتشر كرد .مرگ او كه بعد از مرگ شوهرش در سكوت و تنهايي ميزيست ،روز 27 نوامبر 1893 اتفاق افتاد.
سال 1906: سازمان معروف و تاريخي" سين - فين "كه به زبان ايرلندي معني" ما خودمان "را ميداد ،به همت يك روزنامهنگار برجسته ايرلندي به نام" آرتور گريفيت "بينانگذاري و تاسيس شد .در آن زمان هنوز ايرلند مستقل نشده بود و هدف گريفيت از تاسيس" سين فين "متشكل كردن ايرلنديها براي استقلال بود .ايرلند بعد از جنگ دوم استقلال كامل خود را بازيافت.
سال 1940: "پاريس "پايتخت زيباي فرانسه و معروف به عروس شهرهاي اروپا ،در جريان جنگهاي بينالملل دوم به تصرف نيروهاي آلمان نازي درآمد و سربازان هيتلر پيروزمندانه در خيابان شانزاليزه كه به ميدان" اتوال "ختم ميشود رژه رفتند .حمله آلمانيها به فرانسه به دنبال حمله به هلند و نروژ و بلژيك در ماه مه سال 1940 ميلادي شروع شد و پس از انحلال ارتش فرانسه در اين روز ،پاريس تسخير شد.
سال 1963: قرار معروف) همكاري بينالمللي اكتشافات بيشتر در قطب جنوب (به امضاي نمايندگان 12 كشوري كه در تجسسات و تحقيقات قطبي سهم دارند رسيد .مبتكر اين قرارداد ،دولت آمريكا بود كه در سال 1959 از دول 12 گانه دعوت كرد تا به دور هم جمع شوند و براي اكتشافات بيشتري در قطب جنوب از دعاوي خود نسبت به قطب صرف نظر كنند .امور قطب امروزه تحت نظر آن دولتها اداره ميشود.
سال 1965: "مارتين بوبر "يكي از نقاشان معارض اتريشي ،پس از 66 سال زندگي ديده از جهان فروبست .اين پيكرنگار با قدرت كه درخشانترين چهره هنري اتريش امپرسيونيسم در قرن بيستم و مخصوصاش بعد از پايان جنگ دوم جهاني است ،روز 14 فوريه 1899 ميلادي در" لينز "متولد شده بود .وي بيشتر به علاقه داشت و بيشتر آثار وي در اين سبك ترسيم شدهاند .به روز 14 فوريه 1899 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده