تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه جولای روز 20
سال 1512: "امريكووسپوسي "يكي از كاشفان قاره آمريكا بعد از 61 سال زندگي بدرود حيات گفت .اين مرد كه به افتخار او نام قاره جديدي را كه كريستف كلمب كشف كرده بود آمريكا ناميدند ،روز 9 مه 1451 ميلادي در فلورانس متولد شده بود .در سفر دوم كريستف كلمب به آمريكا با او همسفر بود و بعد خود روز 13 اوت 1497 ميلادي مستقلاش عازم اكتشافات تازهاي در آمريكا گرديد .به روز 9 مه 1451 مراجعه شود
سال 1872: قيام" مكراني "كه در الجزاير ،عليه فرانسويان شروع شده بود ،به سختي سركوبي شد و اين آخرين قيام اعراب الجزاير عليه سلطه فرانسه در آن كشور بود .رهبر اين قيام خونين رييس يكي از قبايل به نام" محمد مكراني "بود كه صد هزار نفر از افراد قبايل مختلف الجزاير را متحد كرد و به فرانسويان حمله برد .با افزايش نيروهاي فرانسوي در الجزاير مكراني شكست خورد و قيام او سركوب شد.
سال 1944: سوص قصد تاريخي نسبت به جان" آدولف هيتلر "توسط جمعي از افسران آلماني اتفاق افتاد .در اين سوص قصد ،افسران ارشد ارتش آلمان كه از شكستهاي مختلف آلمان ناراضي بودند ،به وسيله يك بمب ساعت شمار كه در كنار تريبون سخنراني او گذاشتند به جان او سوص قصد كردند ولي وي نجات يافت و عده زيادي از ژنرالهاي آلماني را كشت .عامل سوص قصد" كنت فون شولنبرگ "نام داشت.
سال 1951: ملك عبدالله پادشاه اردن هاشمي موجد و بنيانگذار استقلال آن كشور ،بعد از 69 سال زندگي و 5 سال سلطنت هنگام شركت در يكي از مراسم مذهبي در اثر ضربات گلوله يكي از جوانان افراطي اردن به قتل رسيد .ملك عبدالله روز 21 دسامبر 1882 ميلادي در" مكه "متولد شده و پس از جنگهاي فراوان براي استقلال اردن روز 25 مه 1946 با عنوان" امير عبدالله "به سلطنت اردن رسيد.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده