تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه سپتامبر روز 11
سال 1475: "فرانسوا پيزارو "سردار و جنگجوي اسپانيايي ،در" تروجليو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وي پس از گذراندن يكدوره سراسر ماجرا و حادث ،در جريان تسخير مناطق آمريكاي جنوبي و مركزي توسط اسپانيا موفق به تسخير" پرو "در آمريكاي جنوبي براي اسپانيا شد و فجايع و قتل عامهاي فراوان از بوميان" پرو "نمود" .پيزارو "روز 27 مارس 1541 ميلادي ،بدرود حيات گفت .به روز 12 اكتبر 1532 مراجعه شود
سال 1556: "فرديناند اول "امپراتور معروف قرن شانزدهم ميلادي اتريش و آلمان و هنگري) مجارستان امروز (آغاز شد .قبل از امپراتوري وي بر اين كشورها ،شارلكن امپراتور معروف اروپاي قرن شانزدهم حكومت داشت و فرديناند برادر او بود .فرديناند هنگامي به سلطنت رسيد كه 53 سال داشت و پس از 8 سال سلطنت روز 2 نوامبر 1562 ميلادي مرد .به روز 4 فوريه 1556 مراجعه شود
سال 1559: "هانري دوم "پادشاه معروف فرانسه در قرن شانزدهم ميلادي پس از 40 سال زندگي و 12 سال سلطنت بدرود حيات گفت .هانري دوم كه فرزند فرانسواي اول بود روز 6 فوريه 1519 ميلادي در" سنت ژرمن آنلي "متولد شد ،و روز 29 آوريل سال 1547 پس از مرگ پدرش به سلطنت رسيد .به روز 6 فوريه 1519 و 29 آوريل 1547 مراجعه شود
سال 1678: شورش بزرگ مجارستان عليه امپراتوري اتريش و آلمان آغاز شد و چون در اين شورش ،لويي چهاردهم پادشاه فرانسه عليه لئوپولد اول امپراتور اتريش به شورشيان كمك ميكرد ،به آن شورش نام" شورش مضاعف "داده شد .اين شورش با كمكهاي مادي كه فرانسويان به مجارها ميكردند تا سال 1683 ميلادي ادامه داشت و به علت حمله تركها به اتريش رفته رفته فرو نشست .به روز 27 مارس 1683 مراجعه شود
سال 1709: خونينترين و پر تلفاتترين جنگهايي كه در جريان جنگهاي 13 ساله ميان لويي چهاردهم پادشاه فرانسه و ممالك عضو اتحاد كبير لاهه اتفاق افتاد .با شكست فرانسه به پايان رسيد ،در اين نبرد كه از آن به نام جنگ" مال پلاكه "ياد شده است ،مارشال" دوويلار "سردار سپاه فرانسه بود و گرچه شكست خورد اما بيش از دو برابر سپاهيان فرانسه از سپاهيان دشمن به قتل رسانيد.
سال 1727: "جرج اول "پادشاه انگلستان از سلسله هانور ،پس از 13 سال سلطنت و 67 سال زندگي ،چشم از جهان فرو پوشيد .اين پادشاه كه سرسلسله سلاطين هانور انگلستان محسوب ميشود ،روز 22 مه 1660 ميلادي در" اوسنابروك "هانور در آلمان متولد شده و روز 18 اوت 1714 ميلادي پس از مرگ" ملكه آن "آخرين پادشاه سلسله استوارتها به سلطنت رسيده بود .به روز 18 اوت 1714 مراجعه شود
سال 1774: اولين كنگره آمريكا ،در يكي از بناهاي نزديك ميدان استقلال در" فيلادلفيا "كه در آن زمان مركز حكومت جمهوريخواهان آمريكا بود شروع به كار كرد .در اين كنگره نمايندگان ايالات مختلفه آمريكا كه در آن زمان هنوز تحت سلطه انگليس بودند براي اعتراض به عمليات مستبدانه حكومت انگليس در كاليفرنيا به دور هم جمع شدند .تصميمات كنگره سرانجام سبب استقلال كامل آمريكا شد.
سال 1803: "جان اريكسون "مخترع و مهندس بزرگ سوئدي در قرن نوزدهم ميلادي كه او را موجد ناوگانهاي جنگي امروزي ميدانند در شهري به نام" لانگبان شتين "قدم به عرصه وجود گذاشت" .اريكسون "بعد از طي تحصيلات متوسطه به خدمت ارتش پيوست و طرحهاي نظامي او تحولاتي در ارتش سوئد پديد آورد و سپس اين تحولات در ارتشهاي ساير ملل نيز پديد آمد .وي روز 25 فوريه 1889 ميلادي مرد.
سال 1882: ورزش تدافعي" جودو "توسط يك معلم ورزش مبتكر ژاپني به نام" جكيورو "ابداع شد و امروزه نه تنها افراد پليس و واحدهاي ضربتي ارتشي ،بلكه عده زيادي از مردم نيز به فنون آن آشنايي دارند .فن جودو ،بر مبناي استفاده سريع از هوش و موقعبيني استوار شده و يك" جودوكار "ضعيف قادر به از پاي درآوردن اشخاص قوي هيكل و نيرومندي است كه از فن جودو اطلاعي ندارند.
سال 1895: "وينو بابهاوه "يكي از مردان بزرگ و شخصيتهاي روحاني امروز هندوستان در شهر بزرگ بمبئي متولد شد .خانوادهاش از برهمنان هندي بودند و خود او از موئسسه فرهنگي) مهارجه گيكواد (فارغالتحصيل شد و در جريان نهضت استقلال هند مريد گاندي شد و پس از مرگ گاندي رفتهرفته مقام معنوي او را بدست آورد .وينو بابهاوه امروزه پرچمدار تقسيم اراضي زراعتي بين كشاورزان هند است.
سال 1941: با حمله يك زيردريايي آلماني به يك ناوشكن آمريكايي ،دولت آمريكا ،از حالت بيطرفي در جنگ بينالملل دوم خارج شد و به اين ترتيب مقدمات ورود ايالات متحده آمريكا به جنگ دوم جهاني راهم گرديد .به دستور روزولت رييس جمهور آمريكا ناوگان آن كشور ماصموريت يافت كه به مجرد ورود كشتيهاي) آلمان و ايتاليا (به آبهاي آمريكا آنها را نابود سازند .به روز 7 دسامبر 1941 مراجعه شود
سال 1948: "محمد علي جيناح "پدر ملت پاكستان و عامل اصلي ايجاد و استقلال اين كشور اسلامي ،پس از 72 سال زندگي سراسر مبارزه و افتخار ،چشم از جهان فرو بست .جيناح ،روز 25 دسامبر سال 1876 ميلادي در شهر كراچي متولد شده بود .آرزوي بزرگ جيناح استقلال پاكستان بود كه روز 15 اوت 1947 همزمان با استقلال هندوستان عملي شد .به روز 25 دسامبر 1876 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده