تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه سپتامبر روز 12
سال 51: سلطنت" وانان دوم - اشك بيست و يكم "از سلاطين سلسله اشكاني بعد از مرگ برادرش" گودرز - اشك بيستم "آغاز شد و دوران سلطنت او يكي از كوتاهترين ادوار سلطنت اشكانيان محسوب ميشود زيرا وي جمعاش هفت ماه سلطنت كرد" .وانان دوم "كه مردي ضعيفالنفس و ترسو و سفيه بود روز 12 مه 52 ميلادي از سلطنت كنارهگيري كرد و تاج و تخت را به پسرش" بلاش "واگذار نمود.
سال 1203: سرزمين" براندبورگ "كه يكي از معتبرترين و مهمترين سرزمينهاي آلمان در طول تاريخ محسوب ميشود از اتحاد سه مارش يعني" مارشنو - ماش كهن و مارش ميانه "بوجود آمد و مارش به اراضي خاصي اطلاق ميشد كه در آن زمان در تصرف اقوام مختلفي بود كه در خاك آلمان سكونت داشتند .براندبورگ بعدها به صورت يك ايالت رسمي آلمان درآمد.
سال 1561: كنفرانس بزرگ مذهبي و سياسي معروف به" پواسي "در شهري به همين نام در فرانسه تاسيس شد .مبتكر اين كنفرانس" ،كاترين دومديسي "ملكه مقتدر فرانسه و مجري آن" ميشل دولو پيتال "صدراعظم آن كشور بود در كنفرانس" پواسي "رهبران پروتستان و كاتوليك شركت داشتند و هدف از تاسيس آن ،ايجاد سازش بين اين دو دسته براي ازدياد قدرت نظامي فرانسه بود .به روز 17 ژانويه 1562 مراجعه شود
سال 1745: شورش و انقلاب خونين معروف به" انقلاب اكوس "در سرزمين اسكاتلند آغاز شد .رهبر اين شورش" شارل ادوارد "پس جاك بود كه در سال 1716 ميلادي بعد از قيام عليه" جورج اول "پادشاه انگلستان مغلوب شده و گريخته بود .شورش" اكوس "با وجود پيروزيهايي كه در اوايل نصيبشان شد ،روز 27 آوريل 1746 ميلادي به سختي سركوبي شد .به روز 27 آوريل 1746 مراجعه شود
سال 1764: ديوژن" ژان فيليپ رامو "آهنگساز و موسيقيشناس بزرگ فرانسوي ،پس از 81 سال زندگي بدرود حيات گفت" .رامو "روز 29 ژانويه 1683 ميلادي در قدم به عرصه وجود گذاشت .اين مرد كه او را يكي از بنيانگذاران موسيقي كلاسيك غربي ميدانند ،قواعد و قوانين سهل و معيني براي موسيقي تدوين كرده است كه هنوز هم در دنياي موسيقي اجرا ميشود .به روز 29 ژانويه 1683 مراجعه شود
سال 1801: سرزمين مصر كه بعد از جنگهاي خونين در 23 ژوييه 1798 ميلادي .پس از تصرف قاهره پايتخت آن كشور به تصرف فرانسويها و ناپلئون بناپارت درآمده بود ،به موجب موافقت ژنرال" ژاك دومونو "به تصرف انگليسيها درآمد و از آن پس سلطه و نفوذ سياست انگلستان در مصر آغاز شد" .ژاك دومونو "قبل از امضاص قرارداد تسليم مصر ،در اسكندريه ،از انگليسيها و عثمانيها شكست خورده بود.
سال 1871: آتشسوزي شيكاگو اتفاق افتاد و اين يكي از مهمترين و پر تلفاتترين حريقهايي است كه تا به حال در ممالك دنيا روي داده است .حريق شيكاگو به سبب سهلانگاري يك خانم خانهدار اتفاق افتاد و اولين قرباني اين حريق خود آن زن بود كه" مريل هاپكينز "نام داشت .اين آتشسوزي و دو روز و نيم به طول انجاميد و در جريان آن 500 نفر كشته و مفقود شدند.
سال 1897: "ايرن كوري "شيميدان و فيزيسين بزرگ فرانسوي در پاريس متولد شد .پدرش" پير كوري "و مادرش" مادام كوري "معروف بودند" .ايرن كوري "بعدها با" ژوليو كوري "يكي از دستياران مستعد مادرش ازدواج كرد و اين دو به خاطر كشفياتي كه در زمينه راديو اكتيويته كردند جايزه نوبل را در 1935 ميلادي گرفتند .ايرن كوري روز 17 مارس 1957 مرد .به روز 14 اوت 1958 مراجعه شود
سال 1939: حملات ارتش سرخ شوروي به سرزمين لهستان آغاز شد و به اين ترتيب لهستان كه از روز اول سپتامبر همان سال از ناحيه مغرب مورد حمله آلمان نازي قرار گرفته بود از ناحيه مشرق نيز مورد حمله 1/5 ميليون سربازان روسي واقع شد .با وجودي كه لهستان و روسيه پيمان عدم تعرض داشتند ،معهذا در اين روز مورد تجاوز روسها واقع شدند و پس از شكست لهستان آن كشور ميان روسيه و آلمان تقسيم شد.
سال 1955: معروفترين و پر طرفدارترين دستههاي موسيقي قرن بيستم در" ليورپول "واقع در انگلستان بوجود آمد و استقبالي كه مردم جهان از اعضاص آهنگهاي اين دسته كردند در تاريخ موسيقي بيسابقه است .اين دسته كه به" بيتلها "معروف بودند از 4 نوازنده به نام) رنگو - جان - جرج و پل (تشكيل شده بود و معني آن" سوسكها "بود.
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده