تقویم تاریخ

روز: ماه:
تقویم تاریخ
فهرست رویدادها
حوادث ماه سپتامبر روز 14
سال -2: اشك پانزدهم سلطنت پانزدهمين تاجدار سلسله اشكانيان يعني" فرهاد پنجم "بعد از مسموم كردن پدرش" فرهاد چهارم "آغاز شد و از آن پس به نام معروف گرديد .مادر" فرهاد پنجم "يك كنيز ايتاليايي به نام" موزا "بود كه بعد از شكست دوم" آنتوان "از" فرهاد چهارم "توسط" اوكتاويوس "امپراتور روم براي" فرهاد چهارم "فرستاده شده بود .فرهاد پنجم دو سال بعد در 29 دسامبر 1 ميلادي كشته شد.
سال 1189: "ريشارد شيردل "يكي از شجاعترين و بزرگترين سلاطين انگلستان آغاز شد .در اين زمان ،ريشارد شيردل كه روز 19 فوريه 1157 ميلادي در" اوكسفورد "متولد شده بود 32 ،سال داشت تمام طول سلطنت دهساله او كه تا روز 20 مارس سال 1199 ميلادي يعني روز مرگ او طول كشيد ،به جنگ گذشت .وي از قهرمانان جنگهاي صليبي محسوب ميشود .به روز 19 فوريه 1157 مراجعه شود
سال 1389: سپاهيان امپراتوري عثماني سرزمين" صربستان "را كه امروزه به نام" يوگسلاوي "معروف است تصرف كردند و از آن پس تا سال 1878 ميلادي كه به موجب معاهده تاريخي برلن ،كشور صربستان استقلال يافت ،اين سرزمين جزص مستعمرات امپراتوري عثماني محسوب ميشد .يوگسلاوي ،كه بعدها عامل اصلي بروز جنگ اول جهاني شد ،استقلال امروزي خود را در سال 1945 بدست آورد.
سال 1494: اولين لشكركشي فرانسويان براي تصرف" ناپل "ايتاليا به فرمان" شارل هشتم "پادشاه جوان و جنگجوي فرانسوي آغاز شد و به اين ترتيب ،جنگهاي تاريخي موسوم به جنگهاي ايتاليا بين فرانسويان و فرمانروايان ممالك ايتاليا شروع گرديد .اين جنگها براي الحاق ناپل كه به موجب وصيتنامه" رنه دانژو "به لويي يازدهم و بعد به شارل هشتم به ارث رسيده بود ،آغاز شد .به روز 30 مارس 1480 مراجعه شود
سال 1635: جزيره معروف آتشفشاني و زيباي" مارتينيك "در جريان مبارزات استعماري فرانسه تصرف شد و سلطه فرانسه بر اين جزيره هنوز ادامه دارد" .مارتينيك "جزيرهاي است در درياي آنتيل كه 980 كيلومتر مربع مساحت و 500 هزار نفر جمعيت دارد .آتشفشان معروف" پهله "در اين جزيره است كه زادگاه ژوزفين امپراتوريس ناپلئون بناپارت محسوب ميشود .به روز 8 مه 1902 مراجعه شود
سال 1792: جنگ معروف به جنگ" آرگون "به سردار ژنرال" دوموريه "از فرانسه و" دوك دوبرونسويك "از اتريش اتفاق افتاد .در اين جنگ فرانسويان تنها 19 هزار نفر سپاه داشتند و حال آن كه قواي متحد اتريش در حدود 60 هزار نفر بودند .اين جنگ به پيروزي اتريشيها انجاميد و در نتيجه ،ايالت شامپاني بدست اتريشيها افتاد .انتقام اين شكست در جنگ" والمي "روز 20 سپتامبر همان سال گرفته شد.
سال 1812: آتشسوزي بزرگ" مسكو "كه يكي از تاريخيترين و مدهشترين حريقهاي جهان محسوب ميشود ،اتفاق افتاد .اين حريق فرداي روزي كه" مسكو "به تصرف سپاهيان ناپلئون اول امپراتور فرانسه درآمد ،به دستور" روستوپ چين "حاكم دورانديش مسكو صورت گرفت و در جريان آن 8500 خانه چوبي كه سه چهارم مسكوي آن روز بود با تمام انبارهاي خواربار سوخت .به روز 13 سپتامبر 1812 مراجعه شود
سال 1913: "پولين جانسون ،"يكي از شاعرههاي زيبا و خوش قريحه آمريكايي ،پس از 52 سال زندگي بدرود حيات گفت" .پولين جانسون "كه روز 10 مارس 1861 ميلادي در" برنت فرد "متولد شده بود ،در اصل يك دختر سرخپوست از مردم قبيله معروف" موهاك "بود .از اين شاعره معروف كه او را كانادايي نيز ميدانند ،فقط چهار مجموعه اشعار منتشر شده است .به روز 10 مارس 1861 مراجعه شود
سال 1944: قرارداد متاركه جنگ ميان ارتش روسيه شوروي و ارتش بلغارستان ،در جريان جنگهاي بينالملل دوم به امضاص رسيد ،و به اين ترتيب يك روز پس از تسليم كامل كشور روماني ،بلغارستان نيز كه از متحدين آلمان نازي در آن جنگ محسوب ميشد از گردونه عمليات جنگي خارج شد .فاتح بلغارستان نيز مانند روماني ،مارشال تولبوخين فرمانده ارتش سرخ شوروي بود .به روز 13 سپتامبر 1944 مراجعه شود
ارسال برای دوستان

پخش اخبار زنده